Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการ P - Computer Literacy รายบุคคล แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] P612802101 : การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms รุ่นที่ 1/61   17 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 6 / 15  คิดตามประเภทผู้สมัคร 106 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน ม.อ.ป.ตรี 300 ม.อ. ป.โท/เอก บุคลากร ม.อ. 600 นร/นศ.ป.ตรี สถาบันอื่น 720 บุคคลทั่วไป 900
[hplImageURL] P614001202 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel รุ่นที่ 2/61   17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 4 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน นศ.ม.อ.ป.ตรี 600, นศ.ป.โท/เอก บุคลากร 1,200, นร. นศ.สถาบันอื่นไม่สูงกว่า ป.ตรี 1,440, บุคคลทั่วไป 1,800
[hplImageURL] P614403102 : การสร้างงาน Graphic ด้วยโปรแกรม Illustrator รุ่นที่ 2/61   17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 5 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน นศ.ม.อ.ป.ตรี 600, นศ.ป.โท/เอก บุคลากร 1,200, นร. นศ.สถาบันอื่นไม่สูงกว่า ป.ตรี 1,440, บุคคลทั่วไป 1,800
[hplImageURL] P614405102 : การเขียนแบบ 2 มิติด้วย Auto CAD รุ่นที่ 2/61 (เรียนวันที่ 17,18,24 มี.ค.61)   17 มี.ค. 2561 - 24 มี.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
18 2 / 15  คิดตามประเภทผู้สมัคร 106 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน นศ.ม.อ.ป.ตรี 900, นศ.ป.โท/เอก บุคลากร 1,800, นร. นศ.สถาบันอื่นไม่สูงกว่า ป.ตรี 2,160, บุคคลทั่วไป 2,700
[hplImageURL] P612802201 : การใช้ Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รุ่นที่ 1/61   18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 7 / 15  คิดตามประเภทผู้สมัคร 106 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน ม.อ.ป.ตรี 300 ม.อ. ป.โท/เอก บุคลากร ม.อ. 600 นร/นศ.ป.ตรี สถาบันอื่น 720 บุคคลทั่วไป 900
[hplImageURL] P614001502 : การทำรายงานสรุปด้วย PivotTable and PivotChart in Excel รุ่นที่ 2/61   21 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 105 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน นศ.ม.อ.ป.ตรี 600 บาท, นศ.ป.โท/เอก บุคลากร 1,200 บาท, บุคคลทั่วไป 1,800 บาท
[hplImageURL] P614004102 : การออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลด้วย Access Level 1 รุ่นที่ 2/61 (เรียนวันที่ 21,22,28,29)   21 เม.ย. 2561 - 29 เม.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
24 0 / 15  คิดตามประเภทผู้สมัคร 106 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ม.อ. ป.ตรี 1,200 บาท, ม.อ. ป.โท/เอก บุคลากร ม.อ. 2,400 บาท, บุคคลทั่วไป 3,600 บาท
[hplImageURL] P614101102 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์งานวิจัย เชิงสำรวจ รุ่นที่ 2/61 (เรียนวันที่ 21,22,28)   21 เม.ย. 2561 - 28 เม.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
18 1 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ม.อ. ป.ตรี 900 บาท, ม.อ. ป.โท/เอก บุคลากร ม.อ. 1,800 บาท, บุคคลทั่วไป 2,700 บาท
โครงการ O - ลูกค้ารายบุคคล แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] O613401201 : สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla รุ่นที่ 1/61   5 มี.ค. 2561 - 7 มี.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
18 5 / 25  2950 103 ชำระภายใน 19 ก.พ. 61 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
[hplImageURL] O614001401 : Advanced formulas and Functions รุ่นที่ 1/61   5 มี.ค. 2561 - 6 มี.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 6 / 25  2800 101 ชำระภายในวันที่ 19 ก.พ. 61 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O619902101 : Graphic Kids Camp รุ่นที่ 1/61   19 มี.ค. 2561 - 23 มี.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
30 4 / 30  2800 103 ชวนเพื่อมา 5 คน ลดเหลือคนละ 2,600.-บาท
[hplImageURL] O614101101 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงสำรวจ รุ่นที่ 1/61   21 มี.ค. 2561 - 23 มี.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
18 3 / 25  3500 101 ชำระภายใน 7 มี.ค. 61 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
[hplImageURL] O614002101 : เทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสารด้วย Word รุ่นที่ 1/61   2 เม.ย. 2561 - 3 เม.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 1 / 25  2450 103 ชำระภายในวันที่ 19 มี.ค. 2561 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O614402301 : Photoshop for Professional (การตัดต่อภาพขั้นสูง) รุ่นที่ 1/61   2 เม.ย. 2561 - 3 เม.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2950 101 ชำระภายใน 19 มี.ค. 61 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
[hplImageURL] O614001601 : Inside & Dynamic Chart in Excel รุ่นที่ 1/61   26 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 2 / 25  3500 105 ชำระภายใน 12 เม.ย.61 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
[hplImageURL] O614001102 : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 2/61   21 พ.ค. 2561 - 22 พ.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2450 103 ชำระภายในวันที่ 7 พ.ค.61 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O614004201 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access (Advanced & Macro) รุ่นที่ 1/61   21 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
24 2 / 25  3750 101 ชำระภายในวันที่ 7 พ.ค. 61 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,560.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,380.-บาท/คน
[hplImageURL] O614003102 : การนำเสนอผลงานในองค์กรด้วย PowerPoint รุ่นที่ 2/61   23 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2450 105 ชำระภายในวันที่ 9 พ.ค. 61 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O614405101 : การเขียนแบบ 2 มิติด้วย Auto CAD รุ่นที่ 1/61   6 มิ.ย. 2561 - 8 มิ.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
18 0 / 25  3500 105 ชำระภายใน 23 พ.ค. 61 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
[hplImageURL] O614001702 : Advanced Macro&Basic VBA รุ่นที่ 2/61   7 มิ.ย. 2561 - 8 มิ.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  3500 101 ชำระภายใน 24 พ.ค. 61 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
[hplImageURL] O614001202 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel รุ่นที่ 2/61   9 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2800 101 ชำระภายในวันที่ 25 มิ.ย.61 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O614002202 : Basic Word for Smart Office รุ่นที่ 2/61   9 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2450 105 ชำระภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2561 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O614402202 : Graphic Design with Photoshop รุ่นที่ 2/61   9 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2950 103 ชำระภายใน 25 มิ.ย. 2561 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
โครงการ K - แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[hplImageURL] K614202303 : Customizing Windows 10 Default Profile   15 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 12 / 25  - 101 บุคลากรผู้ดูแลห้องบริการคอมพิวเตอร์ ของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ I - พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฟรี)
[hplImageURL] I614202201 : การสร้างระบบจัดการ Big Data ด้วย Hortonworks Ambari (Hadoop) และ แนะนำการใช้งาน Google Cloud Platform เบื้องต้น   28 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 29 / 24  - 105 ประกาศรายชื่อ www.cc.psu.ac.th
[hplImageURL] I614202103 : การจัดการข้อมูลด้วย Access & Excel Database   16 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 80 / 52  - 107 ประกาศรายชื่อ www.cc.psu.ac.th
[hplImageURL] I614202203 : การปรับเวอร์ชั่น Joomla เป็น เวอร์ชั่นปัจจุบัน   19 มี.ค. 2561 - 21 มี.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
18 42 / 50  - 107 ผู้ดูแลเว็บไซต์ ของคณะ/หน่วยงาน ทุกวิทยาเขต
[hplImageURL] I614202202 : การจัดทำ Application บนมือถือ ด้วย ionic   9 เม.ย. 2561 - 10 เม.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 35 / 25  - 101 (ผู้สมัครเต็ม สำรองรอการติดต่อ) บุคลากร มอ.ที่มีความรู้ HTML.เว็บไซต์ และมีโทรศัพท์ Android มีสายชาร์ตหรือสาย Data
[hplImageURL] I614202204 : Firebase Introduction to Google Firebase Development   25 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 20  - 101 บุคลากรทุกวิทยาเขต ที่มีความรู้พื้นฐาน JavaScript
โครงการ H - บริการ In House แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] H614401101 : Cartoon Animation with Flash (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2)   26 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 42  - รร.หาดใหญ่วิทยาลัย2 InHouse
[hplImageURL] H614001101 : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS Excel เบื้องต้น (บมจ. เบทาโกร)   14 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 30  - บมจ.เบทาโกร ภาคใต้ Inhouse
[hplImageURL] H614001501 : การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วย PivotTable&Pivot Chart (บมจ.เบทาโกร)   9 เม.ย. 2561 - 10 เม.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 30  - บมจ เบทาโกร ภาคใต้ Inhouse
โครงการ G - บริการเฉพาะรายหน่วยงาน แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] G619901204 : การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 รุ่น 1 (บ. บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จก.)   19 ก.พ. 2561 - 19 ก.พ. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 52 / 52  - 107 จัดกลุ่มรายหน่วยงาน
[hplImageURL] G619901205 : การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 รุ่น 2(บ. บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จก.)   28 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 52 / 52  - 107 จัดกลุ่มรายหน่วยงาน
[hplImageURL] G619901206 : ออกแบบหน้าปกและสื่อสิ่งพิมพ์ (รร.สะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)   27 มี.ค. 2561 - 28 มี.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 50  - 107 จัดกลุ่มรายหน่วยงาน
โครงการ C - พัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
[hplImageURL] C619906902 : การดูแลร่างกายตามธาตุ   29 มี.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2561
เวลา 13:00 - 14:00 
1 89 / 90  - 102 บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์