Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการอบรมนอกเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)
[hplImageURL] P624002202 : Basic Word for Smart Office รุ่นที่ 2/62   2 มี.ค. 2562 - 2 มี.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 3 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 700 บาท
บุคคลภายนอก 1,200 บาท
101 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624402301 : Photoshop for Professional (เจาะลึกการตัดต่อ) รุ่นที่ 1/62   2 มี.ค. 2562 - 3 มี.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 2 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท
บุคคลภายนอก 2,500 บาท
105 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624002102 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 2/62   3 มี.ค. 2562 - 3 มี.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 7 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 700 บาท
บุคคลภายนอก 1,200 บาท
101 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624101201 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงทดลอง รุ่นที่ 1/62 (วันที่ 10 มี.ค. เรียนเวลา 09.00-12.00 น.)   9 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
9.00 5 / 20  ม.อ. ป.ตรี 450 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 2,200 บาท
บุคคลภายนอก 2,700 บาท
105 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624402201 : Adobe Photoshop การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1/62   9 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 2 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท
บุคคลภายนอก 2,500 บาท
105 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P622802202 : การใช้ Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รุ่นที่ 2/62   27 เม.ย. 2562 - 27 เม.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 2 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ.700 บาท
บุคคลภายนอก 1,200 บาท
101 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624001102 : เรียนรู้ Excel เพื่อการใช้งานจริง รุ่นที่ 2/62   27 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 1,500 บาท
บุคคลภายนอก 2,000 บาท
105 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624403202 : การออกแบบหน้าปกและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย โปรแกรม Illustrator รุ่นที่ 2/62   27 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท
บุคคลภายนอก 2,500 บาท
103 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P622802102 : การประยุกต์ Google Forms เพื่อ การทดสอบและทำแบบสำรวจขั้นสูง รุ่นที่ 2/62   28 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 2 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ.700 บาท
บุคคลภายนอก 1,200 บาท
105 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624001702 : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Excel Macro & Basic VBA รุ่นที่ 2/62   25 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 2 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท
บุคคลภายนอก 2,500 บาท
105 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624403103 : การสร้างงาน Graphic ด้วย Illustrator รุ่นที่ 3/62   25 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท
บุคคลภายนอก 2,500 บาท
101 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)
[hplImageURL] O624001501 : การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วย Pivot Table & Pivot Chart รุ่นที่ 1/62   21 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 7 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 8 ก.พ. 62 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O624002101 : เทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสารด้วย Word อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1/62   21 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 4 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 8 ก.พ. 62 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O624001401 : Advanced Formulas and Functions in Excel รุ่นที่ 1/62   4 มี.ค. 2562 - 5 มี.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 10 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 18 ก.พ. 62 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O624003201 : เพิ่มลูกเล่นให้กับงานนำเสนอด้วย PowerPoint รุ่นที่ 1/62   4 มี.ค. 2562 - 5 มี.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 18 ก.พ. 62 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O629902101 : Graphic Kids Camp รุ่นที่ 1/62   18 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
30.00 0 / 30  2,800.-บาท
ราคานี้รวมอาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชวนเพื่อมา 5 คน ลดเหลือคนละ 2,600.-บาท
[hplImageURL] O624402201 : Adobe Photoshop การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1/62   25 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 3 / 25  2,950.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
105 ชำระภายใน 11 มี.ค. 62 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
โครงการอบรมในเวลาราชการ (ฟรี)
[hplImageURL] I624202201 : Server Admin   21 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 42 / 52  0.00 107 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม www.cc.psu.ac.th

ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
บุคลากร ม.อ. ทุกวิทยาเขต ที่เป็นผู้ดูแล server หน่วยงาน
[hplImageURL] C624703201 : การนำแนวคิด Risk-Based Thinking แทรกในกระบวนการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015   27 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 81 / 90  0.00 102 สำหรับบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
[hplImageURL] I624202202 : PSU Passport OAuth2   4 มี.ค. 2562 - 4 มี.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 43 / 52  0.00 107 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม www.cc.psu.ac.th

ผู้ทำหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ ทุกวิทยาเขต
[hplImageURL] I624202103 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน โครงการด้วย Word   8 มี.ค. 2562 - 8 มี.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 70 / 52  0.00 107 สำรองรอการติดต่อ

ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
บุคลากร ม.อ. ทุกวิทยาเขต ที่มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
[hplImageURL] C629906902 : “คิด.....ก่อนเป็นหนี้”   28 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2562
เวลา 13:00 - 14:30 
1.50 87 / 90  0.00 102 สำหรับบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
[hplImageURL] I624202203 : การใช้โปรแกรมระบบจัดการเอกสาร SharePoint   29 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 59 / 52  0.00 107 สำรองรอการติดต่อ

บุคลากรทุกวิทยาเขต (ต้องมี Username บน Office 365 สามารถสมัครได้ทาง passport.psu.ac.th)
Group/InHouse Training
[hplImageURL] G624003201 : Microsoft PowerPoint Intermediate (PTTEP International Limited.)   21 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 6  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 105 จัดกลุ่มรายหน่วยงาน