Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการ P - Computer Literacy รายบุคคล
[hplImageURL] P574002101 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 1/57   29 เม.ย. 2557 - 30 เม.ย. 2557
เวลา 17:00 - 20:00 
6 15 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 อบรมอังคาร-พุธ(เย็น)
โครงการ O - ลูกค้ารายบุคคล
[hplImageURL] O573204101 : การเขียนแบบ 2 มิติด้วย Auto CAD รุ่นที่ 1/57   28 เม.ย. 2557 - 30 เม.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
18 8 / 15  3800 106 จ่าย 4 เม.ย. 57 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 3600 บาท (เปลี่ยนวัน เดิมอบรม 10 - 12 มี.ค.57)
[hplImageURL] O573401202 : เว็บไซต์สวยสร้างง่ายสไตล์ Joomla รุ่นที่ 2/57   26 พ.ค. 2557 - 28 พ.ค. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
18 2 / 25  3200 101 จ่าย 2 พ.ค.57 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 3000 บาท หรือ 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกัน เหลือ 2800 บาท
[hplImageURL] O574601101 : การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วย Flip Album รุ่นที่ 1/57   26 พ.ค. 2557 - 28 พ.ค. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
18 1 / 25  3200 103 จ่าย 2 พ.ค.57 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 3000 บาท หรือ 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกัน เหลือ 2800 บาท
[hplImageURL] O572801101 : Google Apps in daily life รุ่นที่ 1/57   23 มิ.ย. 2557 - 23 มิ.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
6 2 / 25  1500 101  
[hplImageURL] O574005101 : คอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีทางเลือกสำหรับผู้เริ่มต้น รุ่นที่ 1/57   23 มิ.ย. 2557 - 26 มิ.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
24 1 / 25  4000 103 จ่าย 30 พ.ค.57 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 3800 บาท หรือ 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกัน เหลือ 3600 บาท
[hplImageURL] O574003102 : การสร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint รุ่นที่ 2/57   24 มิ.ย. 2557 - 25 มิ.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
12 10 / 25  2600 101 จ่าย 2 มิ.ย.57 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2500 บาท หรือ 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกัน เหลือ 2400 บาท
[hplImageURL] O574101102 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงสำรวจ รุ่นที่ 2/57   23 ก.ค. 2557 - 25 ก.ค. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
18 1 / 15  4000 106 จ่าย 30 มิ.ย.57 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกัน เหลือ 3800 บาท
[hplImageURL] O574003202 : PowerPoint 2010 Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 2/57   28 ก.ค. 2557 - 29 ก.ค. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2800 103 จ่าย 4 ก.ค.57 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2650 บาท หรือ 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกัน เหลือ 2550 บาท
[hplImageURL] O574001202 : การจัดการข้อมูล (Database) ด้วย Excel 2010 รุ่นที่ 2/57   1 ก.ย. 2557 - 2 ก.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2800 103 จ่าย 8 ส.ค.57 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2650 บาท หรือ 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกัน เหลือ 2550 บาท
โครงการ K - แลกเปลี่ยนเรียนรู้
[hplImageURL] K574201101 : CoP PSU IT (ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   7 พ.ค. 2557 - 7 พ.ค. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
6 10 / 100  - สัมมนา 102 วิธีการสมัคร กรุณาระบุประเภทเงินแต่ไม่ต้องชำระเงิน *สำหรับกลุ่มผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของคณะ/หน่วยงาน ม.อ.ทุกวิทยาเขต*
โครงการ I - พัฒนาบุคลากร ม.อ.
[hplImageURL] I574202304 : Linux System Administration II   29 เม.ย. 2557 - 30 เม.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
12 19 / 40  - 107 วิธีการสมัคร กรุณาระบุประเภทเงินแต่ไม่ต้องชำระเงิน *รับเฉพาะ ผู้ดูแลระบบคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย เท่านั้น*
โครงการ F - โครงการให้เปล่า
[hplImageURL] F574003202 : PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 2/57   1 พ.ค. 2557 - 2 พ.ค. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
12 19 / 25  - 101 *เฉพาะนศ.มอ.หญ.*สมัครระบุประเภทเงิน*จ่ายมัดจำ 300.-บาทภายใน17มี.ค.57 ได้คืนเมื่อเข้าอบรมครบ11ชม.*สำรองรอติดต่อกลับ
                    
อัตราค่าสมัคร สำหรับค่าลงทะเบียนที่คิดตามประเภทผู้สมัคร ในโครงการ Computer Literacy เท่านั้น
นศ. ม.อ. ป.ตรี                  40.-บาท/ชม.
นศ.ม.อ. ป.โท เอก/บุคลากร ม.อ./นร. นศ. สถาบันอื่น                  60.-บาท/ชม.
บุคคลภายนอก                  110.-บาท/ชม.