Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการ S - อื่นๆ/ม.อ.วิชาการ (ฟรี)
[hplImageURL] S589904102 : ม.อ.วิชาการ : "การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom" รุ่น 1/58 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่   17 ส.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 56 / 52  - 107 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วท.หาดใหญ่ (สำรองรอการติดต่อ) อบรมฟรี สำหรับ ครู(โรงเรียนละ 4 คน/รุ่น) มัดจำคนละ 500.-บาท รับมัดจำคืนเต็มจำนวนตามเงื่อนไข
[hplImageURL] S589904105 : กิจกรรมแข่งขันทักษะด้าน IQ 180 (ระดับประถมศึกษา)   17 ส.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 12:00 
0 0 / 100  - 102 นร. โรงเรียนละไม่เกิน 10 คน/ระดับการศึกษา (กรอกสมัครตามใบสมัครพร้อมมีคำรับรองจากผู้บริหาร) เพื่อชิงรางวัล
[hplImageURL] S589904103 : ม.อ.วิชาการ : "การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom" รุ่น 2/58 ณ วิทยาเขตปัตตานี   18 ส.ค. 2558 - 18 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 16 / 40  - ณ ห้อง 14103 อาคาร 14 วิทยาเขตปัตตานี อบรมฟรี สำหรับ ครู(โรงเรียนละ 4 คน/รุ่น) มัดจำคนละ 500.-บาท รับมัดจำคืนเต็มจำนวนตามเงื่อนไข
[hplImageURL] S589904106 : กิจกรรมแข่งขันทักษะด้าน IQ 180 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)   18 ส.ค. 2558 - 18 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 12:00 
0 22 / 100  - 102 นร. โรงเรียนละไม่เกิน 10 คน/ระดับการศึกษา (กรอกสมัครตามใบสมัครพร้อมมีคำรับรองจากผู้บริหาร) เพื่อชิงรางวัล
[hplImageURL] S589904107 : กิจกรรมแข่งขันทักษะด้าน IQ 180 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)   18 ส.ค. 2558 - 18 ส.ค. 2558
เวลา 13:00 - 16:00 
0 29 / 100  - 102 นร. โรงเรียนละไม่เกิน 10 คน/ระดับการศึกษา (กรอกสมัครตามใบสมัครพร้อมมีคำรับรองจากผู้บริหาร) เพื่อชิงรางวัล
[hplImageURL] S589906901 : การสร้างบทเรียนมัลติมิเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 8   19 ส.ค. 2558 - 19 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
0 5 / 50  - ห้องปฎิบัติการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อบรมฟรี สำหรับ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
[hplImageURL] S589904104 : ม.อ.วิชาการ : "การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom" รุ่น 3/58 ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   20 ส.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 11 / 60  - 6 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อบรมฟรี สำหรับ ครู(โรงเรียนละ 4 คน/รุ่น) มัดจำคนละ 500.-บาท รับมัดจำคืนเต็มจำนวนตามเงื่อนไข
โครงการ P - Computer Literacy รายบุคคล แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] P584002101 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 1/58   29 ส.ค. 2558 - 30 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 1 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 103 ค่าลงทะเบียน - นศ.ม.อ.ป.ตรี 480.-บาท - นศ.ม.อ.ป.โท,เอก นศ.สถาบันอื่น 720.-บาท - บุคคลภายนอก 1,320.-บาท
[hplImageURL] P584003201 : PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 1/58   29 ส.ค. 2558 - 30 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 1 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 105 ค่าลงทะเบียน - นศ.ม.อ.ป.ตรี 480.-บาท - นศ.ม.อ.ป.โท,เอก นศ.สถาบันอื่น 720.-บาท - บุคคลภายนอก 1,320.-บาท
[hplImageURL] P584101101 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงสำรวจ รุ่นที่ 1/58   29 ส.ค. 2558 - 30 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 2 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ค่าลงทะเบียน - นศ.ม.อ.ป.ตรี 480.-บาท - นศ.ม.อ.ป.โท,เอก นศ.สถาบันอื่น 720.-บาท - บุคคลภายนอก 1,320.-บาท
[hplImageURL] P584101201 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงทดลอง รุ่นที่ 1/58   5 ก.ย. 2558 - 6 ก.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 2 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ค่าลงทะเบียน (นศ.ม.อ.ป.ตรี 480.-บาท),(นศ.ม.อ.ป.โท,เอก นศ.สถาบันอื่น 720.-บาท),(บุคคลภายนอก 1,320.-บาท)
[hplImageURL] P584403101 : การสร้างงาน Graphic ด้วยโปรแกรม Illustrator CS6 รุ่นที่ 1/58   5 ก.ย. 2558 - 6 ก.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 1 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 103 ค่าลงทะเบียน - นศ.ม.อ.ป.ตรี 480.-บาท - นศ.ม.อ.ป.โท,เอก นศ.สถาบันอื่น 720.-บาท - บุคคลภายนอก 1,320.-บาท
โครงการ O - ลูกค้ารายบุคคล แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] O582801402 : การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms รุ่นที่ 2/58   15 ก.ค. 2558 - 15 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 2 / 25  1200 105  
[hplImageURL] O583403101 : การเปิดเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วย LnwShop รุ่นที่ 1/58   20 ก.ค. 2558 - 21 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 7 / 16  2800 106 ชำระภายใน 29 มิ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,650.-บาท/คน
[hplImageURL] O584001202 : การจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2010 รุ่นที่ 2/58   20 ก.ค. 2558 - 21 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 7 / 25  2800 103 ชำระภายใน 29 มิ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
โครงการ M - แนะนำการใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนา
[hplImageURL] M584203510 : การปรับปรุงเว็บไซต์ ที่พัฒนาด้วย Joomla ไม่ให้ถูกโจมตี   3 ก.ค. 2558 - 3 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 21 / 52  - 101 ผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะ/หน่วยงาน ทุกวิทยาเขต การสมัครระบุประเภทเงิน แต่ไม่ต้องชำระเงิน
โครงการ L - Computer Literacy รายกลุ่ม แบบเก็บค่าลงทะเบียน
โครงการ I - พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฟรี)
โครงการ G - บริการเฉพาะรายหน่วยงาน แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] G589901204 : การใช้งาน Google Calendar ในสำนักงาน   10 ก.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 50  - 107 รายหน่วยงาน เทศบาลเมืองคอหงส์
โครงการ F - บริการชุมชนแบบให้เปล่า (ฟรี)
โครงการ C - พัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
[hplImageURL] C584202202 : Responsive Web Design with Bootstrap   6 ก.ค. 2558 - 7 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 30 / 30  - 103 เฉพาะบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น
[hplImageURL] C584701304 : เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียว   15 ก.ค. 2558 - 15 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 31 / 30  - 102 เฉพาะบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น
                    
อัตราค่าสมัคร สำหรับค่าลงทะเบียนที่คิดตามประเภทผู้สมัคร ในโครงการ Computer Literacy เท่านั้น
นศ. ม.อ. ป.ตรี                  40.-บาท/ชม.
นศ.ม.อ. ป.โท เอก/บุคลากร ม.อ./นร. นศ. สถาบันอื่น                  60.-บาท/ชม.
บุคคลภายนอก                  110.-บาท/ชม.