Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการ O - ลูกค้ารายบุคคล แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] O584004201 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access (Advance & Macro) รุ่นที่ 1/58   8 มิ.ย. 2558 - 10 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 12 / 25  3500 103 ชำระภายใน 4 พ.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
[hplImageURL] O584101102 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงสำรวจ รุ่นที่ 2/58   17 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 15 / 25  4000 103 ชำระภายใน 18 พ.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,800.-บาท/คน
[hplImageURL] O584002101 : เทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1/58   19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 7 / 16  1500 106  
[hplImageURL] O584003102 : การนำเสนอผลงานในองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 2/58   22 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 2 / 25  2500 105 ชำระภายใน 1 มิ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,375.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,250.-บาท/คน
[hplImageURL] O582801504 : Google Apps for Education (GAFE) รุ่นที่ 4/58   29 มิ.ย. 2558 - 1 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 3 / 25  3200 101 ชำระภายใน 8 มิ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,000.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,800.-บาท/คน
[hplImageURL] O583403101 : การเปิดเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วย LnwShop รุ่นที่ 1/58   29 มิ.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 4 / 16  2800 106 ชำระภายใน 8 มิ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,650.-บาท/คน
[hplImageURL] O584001102 : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 2/58   29 มิ.ย. 2558 - 1 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 8 / 25  3000 101 ชำระภายใน 1 มิ.ย. 28 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,850.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,700.-บาท/คน
[hplImageURL] O584003201 : PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 1/58   29 มิ.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 2 / 25  2800 105 ชำระภายใน 1 มิ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O582801202 : Living Online with Google รุ่นที่ 2/58   13 ก.ค. 2558 - 13 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 25  1200 105  
[hplImageURL] O584002202 : Basic Word for Smart Office รุ่นที่ 2/58   13 ก.ค. 2558 - 14 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 2 / 25  2500 103 ชำระภายใน 22 มิ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,375.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,250.-บาท/คน
[hplImageURL] O582801302 : การจัดเก็บและแชร์ไฟล์ด้วย Personal Cloud Storage รุ่นที่ 2/58   14 ก.ค. 2558 - 14 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 25  1200 105  
[hplImageURL] O582801402 : การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms รุ่นที่ 2/58   15 ก.ค. 2558 - 15 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 25  1200 105  
[hplImageURL] O584001202 : การจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2010 รุ่นที่ 2/58   20 ก.ค. 2558 - 21 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 6 / 25  2800 103 ชำระภายใน 29 มิ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
โครงการ M - แนะนำการใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนา
[hplImageURL] M584203510 : การปรับปรุงเว็บไซต์ ที่พัฒนาด้วย Joomla ไม่ให้ถูกโจมตี   3 ก.ค. 2558 - 3 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 16 / 52  - 107 ผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะ/หน่วยงาน ทุกวิทยาเขต การสมัครระบุประเภทเงิน แต่ไม่ต้องชำระเงิน
โครงการ L - Computer Literacy รายกลุ่ม แบบเก็บค่าลงทะเบียน
โครงการ I - พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฟรี)
[hplImageURL] I584202208 : การใช้โปรแกรมระบบจัดการเอกสาร SharePoint   8 มิ.ย. 2558 - 9 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 35 / 25  - 105 ผู้สมัครเต็ม สถานะสำรองรอการติดต่อกับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม 25 พ.ค.58
[hplImageURL] I584202209 : แบบสำรวจ online ด้วย limeSurvey   18 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 33 / 26  - 101 ผู้สมัครเต็ม สถานะสำรองรอการติดต่อ การสมัครระบุประเภทเงิน แต่ไม่ต้องชำระเงิน
[hplImageURL] I584202210 : สร้างเว็บไซต์ให้ตอบสนองกับอุปกรณ์ต่างๆ(Responsive Web Design) ด้วย Bootstrap   22 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 34 / 29  - 103 (สำรองรอการติดต่อ) บุคลากรที่มีความรู้พื้นฐาน HTML, CSS และ Java Script เบื้องต้น สนใจในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ทุกวิทยาเขต
[hplImageURL] I584202211 : การประยุกต์ใช้งาน SharePoint ในการบริหารจัดการโครงการ   24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 26 / 29  - 103 บุคลากร คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต การสมัครระบุประเภทเงิน แต่ไม่ต้องชำระเงิน
โครงการ H - บริการ In House แบบเก็บค่าลงทะเบียน
โครงการ G - บริการเฉพาะรายหน่วยงาน แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] G589901203 : Database Excel Management 2013   22 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 15  - 101 รายหน่วยงาน บ. พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จก.
โครงการ F - บริการชุมชนแบบให้เปล่า (ฟรี)
[hplImageURL] F589903136 : คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง : สื่อสารฉับไวภายในภาพเดียว (InfoGraphic) รุ่นที่ 36 (นร. ครู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2)   15 มิ.ย. 2558 - 17 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 24 / 52  - 107 นร. ครู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
โครงการ D - พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ฟรี)
โครงการ C - พัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
[hplImageURL] C584701303 : คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน   25 มิ.ย. 2558 - 25 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 12:00 
3 39 / 100  - ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์กีฬาฯ เฉพาะบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการ A - ALIST พบ User
                    
อัตราค่าสมัคร สำหรับค่าลงทะเบียนที่คิดตามประเภทผู้สมัคร ในโครงการ Computer Literacy เท่านั้น
นศ. ม.อ. ป.ตรี                  40.-บาท/ชม.
นศ.ม.อ. ป.โท เอก/บุคลากร ม.อ./นร. นศ. สถาบันอื่น                  60.-บาท/ชม.
บุคคลภายนอก                  110.-บาท/ชม.