Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการ S - อื่นๆ/ม.อ.วิชาการ (ฟรี)
[hplImageURL] S619904101 : Kids Learn to Code with Scratch รุ่นที่ 1 สำหรับนักเรียน ระดับ ม.1-ม.6   17 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
เวลา 09:00 - 12:00 
3 55 / 52  - 107 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม www.cc.psu.ac.th มัดจำ 300.-บาท ไดัรับมัดจำคืนเมื่อเข้าอบรม
[hplImageURL] S619904102 : Kids Learn to Code with Scratch รุ่นที่ 2 สำหรับนักศึกษา บุคลากร คุณครู และผู้สนใจทั่วไป   17 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
เวลา 13:00 - 16:00 
3 53 / 52  - 107 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม www.cc.psu.ac.th มัดจำ 300.-บาท ไดัรับมัดจำคืนเมื่อเข้าอบรม
[hplImageURL] S619904103 : พัฒนาทักษะและส่งเสริมสุขภาพด้วย E-Sport (รับสมัคร โดยการ Walk in ในวันจัดกิจกรรม)   17 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 100  - ศูนย์คอมพิวเตอร์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร คุณครู และผู้สนใจทั่วไป
[hplImageURL] S619904104 : ท่องโลกจินตนาการผ่านเทคโนโลยี Virtual reality หรือ VR (รับสมัคร โดยการ Walk in ในวันจัดกิจกรรม)   17 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 200  - ศูนย์คอมพิวเตอร์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร คุณครู และผู้สนใจทั่วไป
โครงการ P - Computer Literacy รายบุคคล แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] P613404101 : การพัฒนา Application บนมือถือด้วย ionic (Basic) รุ่นที่ 1/61 (เรียนวันที่ 18,19,25 ส.ค.61)   18 ส.ค. 2561 - 25 ส.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
18 10 / 20  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน นศ.ม.อ.ป.ตรี 900 บาท, นศ.ป.โท/เอก บุคลากร 1,800 บาท, บุคคลทั่วไป 2,700 บาท
[hplImageURL] P614001203 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel รุ่นที่ 3/61   1 ก.ย. 2561 - 2 ก.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 20 / 20  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน นศ.ม.อ.ป.ตรี 600 บาท, นศ.ป.โท/เอก บุคลากร 1,200 บาท, บุคคลทั่วไป 1,800 บาท
[hplImageURL] P614102101 : การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยโดยใช้ Excel รุ่นที่ 1/61 (เรียนวันที่ 1,2,8 ก.ย.61)   1 ก.ย. 2561 - 8 ก.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
18 1 / 20  คิดตามประเภทผู้สมัคร 105 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน นศ.ม.อ.ป.ตรี 900 บาท, นศ.ป.โท/เอก บุคลากร 1,800 บาท, บุคคลทั่วไป 2,700 บาท
[hplImageURL] P614402203 : Graphic Design with Photoshop รุ่นที่ 3/61   8 ก.ย. 2561 - 9 ก.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 9 / 20  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน นศ.ม.อ.ป.ตรี 600 บาท, นศ.ป.โท/เอก บุคลากร 1,200 บาท, บุคคลทั่วไป 1,800 บาท
[hplImageURL] P624403101 : การสร้างงาน Graphic ด้วย Illustrator รุ่นที่ 1/62   6 ต.ค. 2561 - 7 ต.ค. 2561
เวลา 09:00 - 12:00 
12 0 / 20  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน ม.อ. ป.ตรี 600 บาท ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
[hplImageURL] P624003201 : การสร้างงานนำเสนออย่างมืออาชีพ PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 1/62   27 ต.ค. 2561 - 28 ต.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 20  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน ม.อ. ป.ตรี 600 บาท ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 1,500 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
[hplImageURL] P622802201 : การใช้ Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รุ่นที่ 1/62   3 พ.ย. 2561 - 3 พ.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 20  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน ม.อ. ป.ตรี 300 บาท ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 700 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท
[hplImageURL] P622802101 : การประยุกต์ Google Forms เพื่อการทดสอบและทำแบบสำรวจขั้นสูง รุ่นที่ 1/62   4 พ.ย. 2561 - 4 พ.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 20  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน ม.อ. ป.ตรี 300 บาท ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 700 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท
[hplImageURL] P624001101 : เรียนรู้ Excel เพื่อการใช้งานจริง รุ่นที่ 1/62   10 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 20  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน ม.อ. ป.ตรี 600 บาท ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 1,500 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
[hplImageURL] P624403201 : การออกแบบหน้าปกและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator รุ่นที่ 1/62   17 พ.ย. 2561 - 18 พ.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 20  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ไม่บริการหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน ม.อ. ป.ตรี 600 บาท ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
[hplImageURL] P624001201 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel รุ่นที่ 1/62   1 ธ.ค. 2561 - 2 ธ.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 20  คิดตามประเภทผู้สมัคร 105 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน ม.อ. ป.ตรี 600 บาท ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท
[hplImageURL] P624002201 : Basic Word for Smart Office รุ่นที่ 1/62   1 ธ.ค. 2561 - 1 ธ.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 20  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน ม.อ. ป.ตรี 600 บาท ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 700 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท
[hplImageURL] P624002101 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 1/62   2 ธ.ค. 2561 - 2 ธ.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 20  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน ม.อ. ป.ตรี 600 บาท ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 700 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท
โครงการ O - ลูกค้ารายบุคคล แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] O614001502 : การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วย Pivot Table & Pivot Chart in MS Excel รุ่นที่ 2/61   23 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 2 / 25  2800 105 ชำระภายในวันที่ 9 ส.ค. 61 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O614405101 : การเขียนแบบ 2 มิติด้วย Auto CAD รุ่นที่ 1/61   27 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
18 5 / 25  3500 105 ชำระภายใน 13 ส.ค. 61 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
[hplImageURL] O614001702 : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Excel Macro & Basic VBA รุ่นที่ 2/61   3 ก.ย. 2561 - 4 ก.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 7 / 25  3500 101 ชำระภายใน 20 ส.ค. 61 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
[hplImageURL] O614403102 : สร้างสรรค์งาน Graphic ด้วย Illustrator CS6 รุ่นที่ 2/61   3 ก.ย. 2561 - 4 ก.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 7 / 25  2950 103 ชำระภายใน 20 ส.ค. 2561 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
[hplImageURL] O614001402 : Advanced formulas and Functions in Excel รุ่นที่ 2/61   6 ก.ย. 2561 - 7 ก.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 1 / 25  2800 101 ชำระภายในวันที่ 23 ส.ค. 61 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O614402302 : Photoshop for Professional (การตัดต่อภาพขั้นสูง) รุ่นที่ 2/61   6 ก.ย. 2561 - 7 ก.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 2 / 25  2950 103 ชำระภายใน 23 ส.ค. 61 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
โครงการ H - บริการ In House แบบเก็บค่าลงทะเบียน
โครงการ G - บริการเฉพาะรายหน่วยงาน แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] G619901210 : MS PowerPoint (Advanced) (ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด)   15 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 26  - 103 จัดกลุ่มรายหน่วยงาน
โครงการ F - บริการชุมชนแบบให้เปล่า (ฟรี)
[hplImageURL] F629903101 : คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง : การสร้างงานนำเสนอด้วย Movie Maker รุ่นที่ 42   19 พ.ย. 2561 - 19 พ.ย. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 52  - 107 นักเรียนและครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
โครงการ C - พัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
[hplImageURL] C614202201 : Introduction to Big Data Analytics and Machine Learning For PSU Computer Center Staffs   23 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
เวลา 09:00 - 16:00 
12 36 / 50  - ห้องประชุม 200 สำหรับบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์