Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการอบรมนอกเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)
[hplImageURL] P622802202 : การใช้ Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รุ่นที่ 2/62   27 เม.ย. 2562 - 27 เม.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 6 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ.700 บาท
บุคคลภายนอก 1,200 บาท
101 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624001102 : เรียนรู้ Excel เพื่อการใช้งานจริง รุ่นที่ 2/62   27 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 26 / 28  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 1,500 บาท
บุคคลภายนอก 2,000 บาท
103 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P622802102 : การประยุกต์ Google Forms เพื่อ การทดสอบและทำแบบสำรวจขั้นสูง รุ่นที่ 2/62   28 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 9 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ.700 บาท
บุคคลภายนอก 1,200 บาท
101 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624001701 : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Excel Macro&Basic VBA รุ่นที่ 1/62   25 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 9 / 15  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 2,500 บาท
บุคคลภายนอก 3,000 บาท
105 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624403103 : การสร้างงาน Graphic ด้วย Illustrator รุ่นที่ 3/62   25 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 5 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท
บุคคลภายนอก 2,500 บาท
101 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624004102 : การออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลด้วย Access Level 1 รุ่นที่ 2/62   8 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
24.00 0 / 15  ม.อ. ป.ตรี 1,200 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 3,000 บาท
บุคคลภายนอก 3,600 บาท
106 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624101102 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงสำรวจ รุ่นที่ 2/62 (เรียนวันที่ 8,9 และ 15 มิ.ย.)   8 มิ.ย. 2562 - 15 มิ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 900 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 2,500 บาท
บุคคลภายนอก 3,000 บาท
105 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624001202 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel รุ่นที่ 2/62   22 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 1,800 บาท
บุคคลภายนอก 2,300 บาท
101 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624002203 : Basic Word for Smart Office รุ่นที่ 3/62   22 มิ.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 700 บาท
บุคคลภายนอก 1,200 บาท
105 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624102101 : การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยโดยใช้ Excel รุ่นที่ 1/62 (เรียนวันที่ 22, 23, 29 มิ.ย.62)   22 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 0 / 15  ม.อ. ป.ตรี 900 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 2,500 บาท
บุคคลภายนอก 3,000 บาท
106 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624002103 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 3/62   23 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 700 บาท
บุคคลภายนอก 1,200 บาท
105 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624402202 : Adobe Photoshop การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2/62   29 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 1 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท
บุคคลภายนอก 2,500 บาท
101 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624001502 : การทำรายงานสรุปด้วย PivotTable & PivotChart in Excel รุ่นที่ 2/62   6 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 1,800 บาท
บุคคลภายนอก 2,300 บาท
103 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624101202 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงทดลอง รุ่นที่ 2/62 (วันที่ 7 ก.ค. เรียนเวลา 09.00-12.00 น.)   6 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
9.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 450 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 2,200 บาท
บุคคลภายนอก 2,700 บาท
105 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P624402302 : Photoshop for Professional (เจาะลึกการตัดต่อภาพ) รุ่นที่ 2/62   6 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 1 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท
ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
101 รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)
ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)
[hplImageURL] O629902102 : Play & Learn กับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (สำหรับน้องๆ อายุ 8-12 ปี)   29 เม.ย. 2562 - 1 พ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 4 / 25  2,000.-บาท 105 บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
การชำระค่าลงทะเบียน รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
[hplImageURL] O629902103 : พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดจากการสร้างเกมด้วย Scratch (สำหรับน้องๆอายุ 9-12 ปี)   29 เม.ย. 2562 - 1 พ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 12 / 30  2,000.-บาท 103 บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
การชำระค่าลงทะเบียน รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
[hplImageURL] O624001701 : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Macro&Basic VBA รุ่นที่ 1/62   2 พ.ค. 2562 - 3 พ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 1 / 25  3,500.-บาท
ชำระภายในวันที่ 18 เม.ย. 62 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
101 ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
วุฒิบัตรหลังการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯกำหนด)
[hplImageURL] O624002202 : การใช้ Word เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2/62   2 พ.ค. 2562 - 3 พ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,450.-บาท
ชำระภายในวันที่ 18 เม.ย. 62 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
103 ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
วุฒิบัตรหลังการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯกำหนด)
[hplImageURL] O624403201 : การออกแบบปกและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator รุ่นที่ 1/62   2 พ.ค. 2562 - 3 พ.ค. 2562
เวลา 08:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,950.-บาท
ชำระภายในวันที่ 18 เม.ย. 62 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,800.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,655.-บาท/คน
105 ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
วุฒิบัตรหลังการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯกำหนด)
[hplImageURL] O624001102 : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 2/62   10 มิ.ย. 2562 - 11 มิ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,450.-บาท
ชำระภายในวันที่ 27 พ.ค. 62 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
ได้รับวุฒิบัตรหลังการอบรม ตามเงื่อนไขของศูนย์คอมพิวเตอร์
105 ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
วุฒิบัตรหลังการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯกำหนด)
[hplImageURL] O624102101 : Fundamental Statistic Analysis with Excel (การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excel) รุ่นที่ 1/62   10 มิ.ย. 2562 - 12 มิ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 0 / 25  3,500.-บาท
ชำระภายในวันที่ 27 พ.ค. 62 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
103 ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
วุฒิบัตรหลังการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯกำหนด)
[hplImageURL] O623404101 : การพัฒนา Application บนมือถือด้วย ionic (Basic) รุ่นที่ 1/62   12 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 3 / 12  3,500.-บาท
ชำระภายในวันที่ 29 พ.ค. 62 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
106 ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
วุฒิบัตรหลังการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯกำหนด)
โครงการอบรมในเวลาราชการ (ฟรี)
[hplImageURL] I624202203 : การใช้โปรแกรมระบบจัดการเอกสาร SharePoint   29 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 63 / 52  0.00 107 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม www.cc.psu.ac.th
สำรองรอการติดต่อ

บุคลากรทุกวิทยาเขต (ต้องมี Username บน Office 365 สามารถสมัครได้ทาง passport.psu.ac.th)
[hplImageURL] K624202302 : การเตรียมและดูแล Windows 10 ห้องบริการคอมพิวเตอร์   16 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 16 / 25  0.00 101 บุคลากรที่ดูแลห้องบริการคอมพิวเตอร์ คณะ/หน่วยงาน ทุกวิทยาเขต
[hplImageURL] A624203310 : ALIST Users Group ครั้งที่ 10 (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes Users Group) 23 พ.ค.62 : 09.00 - 16.00 น., 24 พ.ค.62 : 09.00 - 12.00 น.   23 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
9.00 37 / 80  0.00 ห้องนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ฟรีค่าลงทะเบียน การสมัครระบุประเภทเงิน แต่ไม่ต้องชำระเงิน

บรรณารักษ์ โปรแกรมเมอร์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้สนใจทั่วไป
(เปลี่ยนที่จัด เดิม ห้องประชุม สำนักวิทยบริการฯ เปลี่ยนเป็น ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ)
[hplImageURL] C629906903 : โครงการส่งเสริมจริยธรรมในการทำงานและพระราชบัญญัติฯ คอมพิวเตอร์   30 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562
เวลา 13:00 - 15:00 
2.00 88 / 90  0.00 102 สำหรับบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
[hplImageURL] I624202204 : การปรับเวอร์ชั่น Joomla เป็น เวอร์ชั่นปัจจุบัน   25 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 45 / 50  0.00 107 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
บุคลากร ม.อ. ทุกวิทยาเขต ที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์
Group/InHouse Training