Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการ S - อื่นๆ/ม.อ.วิชาการ (ฟรี)
[hplImageURL] S589904101 : เปิดเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตด้วย Joomla CMS /ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง   19 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
15 42 / 40  - Lab 5 ชั้น 1 วิทยาเขตตรัง อบรมฟรี มัดจำ 500.-บาท คืนวันอบรม ตรวจรายชื่อที่www.cc.psu.ac.th 14 พ.ย.57
โครงการ O - ลูกค้ารายบุคคล แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] O584001101 : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 1/58   19 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
18 0 / 25  3000 101 ชำระภายใน 27 ต.ค. 57 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,850.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,700.-บาท/คน
[hplImageURL] O584002101 : เทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1/58   15 ธ.ค. 2557 - 15 ธ.ค. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 16  1500 106  
[hplImageURL] O584003101 : การนำเสนอผลงานในองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 1/58   15 ธ.ค. 2557 - 16 ธ.ค. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2500 105 ชำระภายใน 14 พ.ย. 57 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,375.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,250.-บาท/คน
[hplImageURL] O584101101 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงสำรวจ รุ่นที่ 1/58   17 ธ.ค. 2557 - 19 ธ.ค. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
18 0 / 25  4000 103 ชำระภายใน 17 พ.ย. 57 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,800.-บาท/คน
[hplImageURL] O583204101 : การเขียนแบบ 2 มิติด้วย Auto CAD รุ่นที่ 1/58   9 ก.พ. 2558 - 11 ก.พ. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 0 / 16  3800 106 ชำระภายใน 9 ม.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,610.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,420.-บาท/คน
[hplImageURL] O584003201 : PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 1/58   9 ก.พ. 2558 - 10 ก.พ. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2800 101 ชำระภายใน 9 ม.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O584001201 : การจัดการข้อมูล (Database) ด้วย Microsoft Excel รุ่นที่ 1/58   16 ก.พ. 2558 - 17 ก.พ. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2800 101 ชำระภายใน 16 ม.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
[hplImageURL] O583401201 : เว็บไซด์สวยสร้างง่ายสไตล์ Joomla รุ่นที่ 1/58   11 มี.ค. 2558 - 13 มี.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 0 / 25  3000 103 ชำระภายใน 11 ก.พ. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,850.-บาท/คน
[hplImageURL] O584101201 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงทดลอง รุ่นที่ 1/58   12 มี.ค. 2558 - 13 มี.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
9 0 / 25  3200 101 ชำระภายใน 12 ก.พ. 28 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,040.-บาท/คน
[hplImageURL] O584001102 : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 2/58   21 พ.ค. 2558 - 22 พ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 0 / 25  3000 101 ชำระภายใน 21 เม.ย. 28 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,850.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,700.-บาท/คน
[hplImageURL] O584003102 : การนำเสนอผลงานในองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 2/58   8 มิ.ย. 2558 - 9 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2500 101 ชำระภายใน 8 พ.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,375.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,250.-บาท/คน
[hplImageURL] O584101102 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงสำรวจ รุ่นที่ 2/58   17 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 0 / 25  4000 103 ชำระภายใน 18 พ.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,800.-บาท/คน
โครงการ M - แนะนำการใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนา
[hplImageURL] M584203502 : แนะนำการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ (E-doc) รุ่น 1 เทศบาลเมืองคลองแห   28 ต.ค. 2557 - 28 ต.ค. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 29  - 103 บทบาทสมาชิกและผู้รับ-ส่งเอกสารเทศบาลเมืองคลองแห
[hplImageURL] M584203503 : แนะนำการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ (E-doc) รุ่น 2 เทศบาลเมืองคลองแห   29 ต.ค. 2557 - 29 ต.ค. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 29  - 103 บทบาทสมาชิก และผู้รับ-ส่งเอกสารเทศบาลเมืองคลองแห
[hplImageURL] M584203504 : แนะนำการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ (E-doc) เทศบาลเมืองคลองแห   30 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
0 0 / 20  - 103 บทบาทผู้สั่งการ เทศบาลเมืองคลองแห
โครงการ L - Computer Literacy รายกลุ่ม แบบเก็บค่าลงทะเบียน
โครงการ F - บริการชุมชนแบบให้เปล่า (ฟรี)
[hplImageURL] F589903133 : คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง : สื่อสารฉับไวภายในภาพเดียว (InforGraphic) รุ่นที่ 33   5 พ.ย. 2557 - 7 พ.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
18 51 / 51  - 107 นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฟรีค่าลงทะเบียน
โครงการ D - พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ฟรี)
[hplImageURL] D584002102 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 2/58   25 ต.ค. 2557 - 25 ต.ค. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
6 64 / 65  - 107,105 นศ.จัดกลุ่ม (คณะทรัพย์ฯ)/รับเฉพาะ นศ.ม.อ. ชำระมัดจำคนละ 300 บาท
[hplImageURL] D584001301 : การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 1/58   1 พ.ย. 2557 - 2 พ.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
12 51 / 54  - 107 นศ.จัดกลุ่ม (คณะทรัพย์ฯ) ชำระมัดจำคนละ 300 บาท
[hplImageURL] D584002103 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 3/58   1 พ.ย. 2557 - 1 พ.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
6 24 / 25  - 101 นศ. ภาคสัตวศาสตร์ คณะทรัพย์ฯ (จัดกลุ่ม) ชำระมัดจำคนละ 300.-บาท
[hplImageURL] D582801102 : การใช้งานอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 2/58   2 พ.ย. 2557 - 7 พ.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  - 101 นศ. ภาคสัตวศาสตร์ คณะทรัพย์ฯ (จัดกลุ่ม) ชำระมัดจำคนละ 300.-บาท วันที่ 2 พ.ย. เรียนเวลา 09.00-16.00 น. และ วันที่ 6-7 พ.ย. เรียนเวลา 17.00-20.00 น.
[hplImageURL] D584001302 : การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 2/58   8 พ.ย. 2557 - 9 พ.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
12 53 / 55  - 101,103 นศ.จัดกลุ่ม (คณะทรัพย์ฯ)/รับเฉพาะ นศ.ม.อ. ชำระมัดจำคนละ 300 บาท
[hplImageURL] D584003203 : PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 3/58   8 พ.ย. 2557 - 9 พ.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  - 105 นศ. ภาคสัตวศาสตร์ คณะทรัพย์ฯ (จัดกลุ่ม) ชำระมัดจำคนละ 300.-บาท
[hplImageURL] D584001304 : การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 4/58   15 พ.ย. 2557 - 16 พ.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  - 101 นศ. ภาคสัตวศาสตร์ คณะทรัพย์ฯ (จัดกลุ่ม) ชำระมัดจำคนละ 300.-บาท
[hplImageURL] D584001303 : การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 3/58   29 พ.ย. 2557 - 30 พ.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
12 131 / 132  - 101,103,105,107 นศ.จัดกลุ่ม (คณะพยาบาลฯ)/รับเฉพาะ นศ.ม.อ. ชำระมัดจำคนละ 300 บาท
โครงการ A - ALIST พบ User
                    
อัตราค่าสมัคร สำหรับค่าลงทะเบียนที่คิดตามประเภทผู้สมัคร ในโครงการ Computer Literacy เท่านั้น
นศ. ม.อ. ป.ตรี                  40.-บาท/ชม.
นศ.ม.อ. ป.โท เอก/บุคลากร ม.อ./นร. นศ. สถาบันอื่น                  60.-บาท/ชม.
บุคคลภายนอก                  110.-บาท/ชม.