Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการ O - ลูกค้ารายบุคคล แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] O584003201 : PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 1/58   18 พ.ค. 2558 - 19 พ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 1 / 25  2800 101 ชำระภายใน 27 เม.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O584001102 : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 2/58   20 พ.ค. 2558 - 22 พ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 2 / 25  3000 101 ชำระภายใน 27 เม.ย. 28 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,850.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,700.-บาท/คน
[hplImageURL] O582801503 : Google Apps for Education (GAFE) รุ่นที่ 3/58   27 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 12:00 
18 0 / 25  3200 103 ชำระภายใน 30 เม.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,000.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,800.-บาท/คน
[hplImageURL] O583401201 : เว็บไซด์สวยสร้างง่ายสไตล์ Joomla รุ่นที่ 1/58   27 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 7 / 16  3000 106 ชำระภายใน 6 พ.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,850.-บาท/คน
[hplImageURL] O584003102 : การนำเสนอผลงานในองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 2/58   8 มิ.ย. 2558 - 9 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 1 / 25  2500 101 ชำระภายใน 8 พ.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,375.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,250.-บาท/คน
[hplImageURL] O584004201 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access (Advance & Macro) รุ่นที่ 1/58   8 มิ.ย. 2558 - 10 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 4 / 25  3500 103 ชำระภายใน 4 พ.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
[hplImageURL] O584102101 : Fundamental Statistic Analysis with Excel รุ่นที่ 1/58   8 มิ.ย. 2558 - 10 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 0 / 16  4000 106 ชำระภายใน 18 พ.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,800.-บาท/คน
[hplImageURL] O584101102 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงสำรวจ รุ่นที่ 2/58   17 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 4 / 25  4000 103 ชำระภายใน 18 พ.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,800.-บาท/คน
[hplImageURL] O584002101 : เทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1/58   19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 10 / 16  1500 106  
[hplImageURL] O582801504 : Google Apps for Education (GAFE) รุ่นที่ 4/58   29 มิ.ย. 2558 - 1 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 1 / 25  3200 101 ชำระภายใน 8 มิ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,000.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,800.-บาท/คน
[hplImageURL] O583403101 : การเปิดเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วย LnwShop รุ่นที่ 1/58   29 มิ.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 3 / 16  2800 106 ชำระภายใน 8 มิ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,650.-บาท/คน
[hplImageURL] O584002202 : Basic Word for Smart Office รุ่นที่ 2/58   13 ก.ค. 2558 - 14 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 1 / 25  2500 103 ชำระภายใน 22 มิ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,375.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,250.-บาท/คน
[hplImageURL] O584001202 : การจัดการข้อมูล (Database) ด้วย Microsoft Excel รุ่นที่ 2/58   20 ก.ค. 2558 - 21 ก.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 3 / 25  2800 103 ชำระภายใน 29 มิ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
โครงการ M - แนะนำการใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนา
[hplImageURL] M584203509 : การปรับเวอร์ชั่น Joomla เป็น เวอร์ชั่นปัจจุบัน   26 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 38 / 52  - 107 ผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะ/หน่วยงาน ทุกวิทยาเขต การสมัครระบุประเภทเงิน แต่ไม่ต้องชำระเงิน
โครงการ L - Computer Literacy รายกลุ่ม แบบเก็บค่าลงทะเบียน
โครงการ K - แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[hplImageURL] K584202203 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Google Apps Script   25 พ.ค. 2558 - 25 พ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 40 / 52  - 107 บุคลากรผู้ทำหน้าที่พัฒนาโปรแกรม สามารถเขียนโปรแกรมได้ ทุกวิทยาเขต การสมัครระบุประเภทเงิน แต่ไม่ต้องชำระเงิน
โครงการ I - พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฟรี)
[hplImageURL] I584202101 : Fundamental Statistic Analysis with Excel   18 พ.ค. 2558 - 20 พ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 40 / 29  - 103 ผู้สมัครเต็ม สถานะสำรองรอการติดต่อกลับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม 8 พ.ค.58
[hplImageURL] I584202102 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word   29 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 62 / 52  - 107 ผู้สมัครเต็ม สถานะสำรองรอการติดต่อกลับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม 11 พ.ค.58
[hplImageURL] I584202208 : การใช้โปรแกรมระบบจัดการเอกสาร SharePoint   8 มิ.ย. 2558 - 9 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 37 / 25  - 105 ผู้สมัครเต็ม สถานะสำรองรอการติดต่อกับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม 25 พ.ค.58
[hplImageURL] I584202209 : แบบสำรวจ online ด้วย limeSurvey   18 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 36 / 26  - 101 ผู้สมัครเต็ม สถานะสำรองรอการติดต่อ การสมัครระบุประเภทเงิน แต่ไม่ต้องชำระเงิน
[hplImageURL] I584202210 : สร้างเว็บไซต์ให้ตอบสนองกับอุปกรณ์ต่างๆ(Responsive Web Design) ด้วย Bootstrap   22 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 17 / 29  - 103 บุคลากรที่มีความรู้พื้นฐาน HTML, CSS และ Java Script เบื้องต้น สนใจในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ทุกวิทยาเขต การสมัครระบุประเภทเงิน แต่ไม่ต้องชำระเงิน
โครงการ H - บริการ In House แบบเก็บค่าลงทะเบียน
โครงการ G - บริการเฉพาะรายหน่วยงาน แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] G584001202 : การบริหารข้อมูลด้วย Excel 2010 รุ่นที่ 1/58   29 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 50  - 107 รายหน่วยงาน บ.สยามเซมเพอร์เมด จก.
[hplImageURL] G584001203 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2010 (บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด)   7 พ.ค. 2558 - 8 พ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 15  - 101 รายหน่วยงาน บ. ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จก.
โครงการ F - บริการชุมชนแบบให้เปล่า (ฟรี)
[hplImageURL] F589903211 : การสร้างสื่อนำเสนอข้อมูลด้วยรูปภาพ (InfoGraphic) รุ่นที่ 11/58 (สำหรับคุณครู)ฟรี   27 เม.ย. 2558 - 28 เม.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 73 / 52  - 107 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม www.cc.psu.ac.th รับมัดจำคืนเต็มจำนวนเมื่อเข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 10 ชม.
[hplImageURL] F589903135 : คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง : สื่อสารฉับไวภายในภาพเดียว (InfoGraphic) รุ่นที่ 35 (นร. ครู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3)   18 พ.ค. 2558 - 20 พ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 52 / 52  - 107 อบรมฟรี นักเรียน ครู สังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
โครงการ C - พัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
[hplImageURL] C584701303 : คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน   25 มิ.ย. 2558 - 25 มิ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 12:00 
3 0 / 100  - ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์กีฬาฯ เฉพาะบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการ A - ALIST พบ User
[hplImageURL] A584203308 : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) ครั้งที่ 8   21 พ.ค. 2558 - 22 พ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 49 / 80  - โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต บรรณารักษ์ โปรแกรมเมอร์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้สนใจทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน การสมัครระบุประเภทเงิน แต่ไม่ต้องชำระเงิน
                    
อัตราค่าสมัคร สำหรับค่าลงทะเบียนที่คิดตามประเภทผู้สมัคร ในโครงการ Computer Literacy เท่านั้น
นศ. ม.อ. ป.ตรี                  40.-บาท/ชม.
นศ.ม.อ. ป.โท เอก/บุคลากร ม.อ./นร. นศ. สถาบันอื่น                  60.-บาท/ชม.
บุคคลภายนอก                  110.-บาท/ชม.