Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการ O - ลูกค้ารายบุคคล แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] O594004201 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access (Advance & Macro) รุ่นที่ 1/59   8 มิ.ย. 2559 - 10 มิ.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
18 0 / 25  3450 101 ชำระเงินภายใน 18 พ.ค. 59 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,280.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,110.-บาท/คน
[hplImageURL] O594003102 : การนำเสนอผลงานในองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 2/59   16 มิ.ย. 2559 - 17 มิ.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
12 1 / 25  2450 105 ชำระเงินภายใน 26 พ.ค. 59 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2210.-บาท/คน
[hplImageURL] O594001202 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel รุ่นที่ 2/59   20 มิ.ย. 2559 - 21 มิ.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
12 6 / 25  2800 101 ชำระเงินภายใน 30 พ.ค. 59 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2520.-บาท/คน
[hplImageURL] O594002102 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 2/59   4 ก.ค. 2559 - 5 ก.ค. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2450 101 ชำระภายใน 13 มิ.ย. 59 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O594003302 : สร้างแม่แบบงานนำเสนอด้วย MS PowerPoint Template รุ่นที่ 2/59   4 ก.ค. 2559 - 4 ก.ค. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 25  1450 101  
[hplImageURL] O594003402 : การนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพด้วย MS PowerPoint Presentation Techniques รุ่นที่ 2/59   5 ก.ค. 2559 - 5 ก.ค. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 25  1450 103  
[hplImageURL] O594001502 : การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วย Pivot Table&Pivot Chart ด้วย MS Excelรุ่นที่ 2/59   28 ก.ค. 2559 - 29 ก.ค. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2800 105 ชำระภายใน 7 ก.ค. 59 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O594001402 : Advanced formulas and Functions in Excel รุ่นที่ 2/59   29 ส.ค. 2559 - 30 ส.ค. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
12 1 / 25  2800 103 ชำระภายใน 2 ส.ค. 59 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O594003502 : การประยุกต์ใช้ MS PowerPoint ในการสร้างสื่อประสม รุ่นที่ 2/59   29 ส.ค. 2559 - 29 ส.ค. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  1450 101  
[hplImageURL] O594101102 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงสำรวจ รุ่นที่ 2/59   7 ก.ย. 2559 - 9 ก.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
18 0 / 25  3950 103 ชำระภายใน 17 ส.ค. 59 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,760.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,560.-บาท/คน
[hplImageURL] O594002202 : Basic Word Smart Word รุ่นที่ 2/59   8 ก.ย. 2559 - 9 ก.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2450 101 ชำระภายใน 18 ส.ค. 59 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
โครงการ M - แนะนำการใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนา
[hplImageURL] M594203507 : การปรับเวรอ์ชั่น Joomla เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน   20 มิ.ย. 2559 - 22 มิ.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
18 55 / 52  - 107 ประกาศรายชื่อ www.cc.psu.ac.th (ผู้สมัครเต็ม สำรองรอการติดต่อหากมีที่นั่ง)
โครงการ K - แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[hplImageURL] K594202302 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ดูแลห้องบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   17 มิ.ย. 2559 - 17 มิ.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
6 23 / 28  - 103 กลุ่มผู้ดูแลห้องบริการคอมพิวเตอร์ของคณะ/หน่วยงาน ทุกวิทยาเขต
โครงการ I - พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฟรี)
[hplImageURL] I594202209 : Microsoft SQL Server Integration Services 2008/2012 (SSIS) สำหรับการจัดการและเชื่องโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลต่างๆ   13 มิ.ย. 2559 - 14 มิ.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
12 19 / 26  - 103 บุคลากร ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ทุกวิทยาเขต
[hplImageURL] I594202208 : แบบสำรวจ online ด้วย LimeSurvey   15 มิ.ย. 2559 - 15 มิ.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
6 56 / 52  - 107 ประกาศรายชื่อ www.cc.psu.ac.th (ผู้สมัครเต็ม สำรองรอการติดต่อหากมีที่นั่ง)
โครงการ H - บริการ In House แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] H592801501 : Google Apps for Education (GAFE) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา   6 มิ.ย. 2559 - 7 มิ.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 20  - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดกลุ่มรายหน่วยงาน
โครงการ G - บริการเฉพาะรายหน่วยงาน แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] G599901207 : การใช้สูตรลัด Excel (บ. สยามเซมเพอร์เมด จก.)   2 มิ.ย. 2559 - 2 มิ.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 50  - 107 จัดอบรมรายหน่วยงาน
[hplImageURL] G599901208 : การทำสื่อการสอนออนไลน์ (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2)   28 มิ.ย. 2559 - 29 มิ.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 20  - 103 จัดกลุ่มรายหน่วยงาน
โครงการ F - บริการชุมชนแบบให้เปล่า (ฟรี)
[hplImageURL] F599903139 : คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง : สื่อสารฉับไวภายในภาพเดียว (InfoGraphic) รุ่นที่ 39   6 มิ.ย. 2559 - 8 มิ.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
18 52 / 52  - 107 นักเรียนและครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
โครงการ D - พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ฟรี)
โครงการ C - พัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
[hplImageURL] C594701302 : การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง (โรคออฟฟิสซินโดรม)   24 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
6 66 / 50  - ห้องภูมิปัญญศิลป์ ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (ผู้สมัครเต็ม สำรองรอการติดต่อหากมีที่นั่ง) เฉพาะบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
[hplImageURL] C594701303 : งานได้ผล คนเป็นสุข : งานพลังกลุ่มและความสุข   29 มิ.ย. 2559 - 29 มิ.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
6 37 / 50  - ห้องฝึกซ้อมนาฎศิลป์ ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เฉพาะบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
                    
อัตราค่าสมัคร สำหรับค่าลงทะเบียนที่คิดตามประเภทผู้สมัคร ในโครงการ Computer Literacy เท่านั้น
                 40.-บาท/ชม.
                 60.-บาท/ชม.
                 110.-บาท/ชม.