Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการอบรมนอกเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)
[hplImageURL] P633403101 : การเปิดเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วย LnwShop รุ่นที่ 1/63 (วันที่ 8 เรียน เวลา 09.00-12.00 น.)   7 มี.ค. 2563 - 8 มี.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
9.00 2 / 20  ม.อ. ป.ตรี 450 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 1,500 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
106 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634001101 : เรียนรู้ Excel เพื่อการใช้งานจริง รุ่นที่ 1/63   14 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 9 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 1,500 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634003602 : สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารด้วย PowerPoint รุ่นที่ 2/63   14 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 7 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 1,500 บาท, บุคคลภายนอก 2,000 บาท 103 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634401301 : การสร้างงาน Animation ด้วย โปรแกรม Animate รุ่นที่ 1/63   21 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 2 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
105 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634403102 : การสร้างงาน Graphic ด้วย Illustrator รุ่นที่ 2/63   28 มี.ค. 2563 - 29 มี.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 1 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634001202 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel รุ่นที่ 2/63   4 เม.ย. 2563 - 5 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 2 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท ม.อ. ป.โท/เอก หรือ
บุคลากร ม.อ. 1,800 บาท บุคคลภายนอก 2,300 บาท
103 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634403701 : Create Logo & Icon with Adobe Illustrator รุ่นที่ 1/63   4 เม.ย. 2563 - 5 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 1 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 1,800 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,300 บาท
101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P633405101 : การสร้าง Game ด้วย Scratch Coding รุ่นที่ 1/63   25 เม.ย. 2563 - 26 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 105 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634002202 : Basic Word for Smart Office รุ่นที่ 2/63   25 เม.ย. 2563 - 25 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 700 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,200 บาท 101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634402401 : การสร้าง Photobook ด้วย Photoshop รุ่นที่ 1/63   25 เม.ย. 2563 - 25 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 700 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,200 บาท 103 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634002102 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 2/63   26 เม.ย. 2563 - 26 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 900 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,400 บาท 101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634402602 : การออกแบบโปสเตอร์ (Photoshop Step by Step) รุ่นที่ 2/63   26 เม.ย. 2563 - 26 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 2 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 700 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,200 บาท 103 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)
[hplImageURL] O634401301 : Animation with Animate รุ่นที่ 1/63   2 มี.ค. 2563 - 3 มี.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 7 / 13  2,950.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 **ขอให้ผู้สนใจลงทะเบียนในระบบสมัคร เพื่อช่วยในการตัดสินใจดำเนินโครงการ โดยจนท.จะติดต่อกลับตามรายละเอียดที่ให้ไว้
ชำระภายใน 17 ก.พ. 63 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
[hplImageURL] O639902101 : Computer Kids Camp รุ่นที่ 1/63   16 มี.ค. 2563 - 20 มี.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 17 / 50  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
107 **ขอให้ผู้สนใจลงทะเบียนในระบบสมัคร โดยจนท.จะติดต่อกลับตามรายละเอียดที่ให้ไว้
พิเศษ!! กิจกรรมเสริมทักษะ อาทิ
**เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทำได้อย่างไร
**แปรรูปน้ำมันใช้แล้วเป็นไบโอดีเซล
[hplImageURL] O634001401 : Advanced formulas and Functions in Excel รุ่นที่ 1/63   19 มี.ค. 2563 - 20 มี.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 5 มี.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O634004101 : สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access Basic & Intermediate รุ่นที่ 1/63   31 มี.ค. 2563 - 3 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
24.00 8 / 25  3,750.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 **ขอให้ผู้สนใจลงทะเบียนในระบบสมัคร เพื่อช่วยในการตัดสินใจดำเนินโครงการ โดยจนท.จะติดต่อกลับตามรายละเอียดที่ให้ไว้
ชำระภายใน 17 มี.ค. 63 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,560.-บาท/คน
[hplImageURL] O634003601 : Infographic Presentation with PowerPoint รุ่นที่ 1/63   2 เม.ย. 2563 - 3 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 1 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
105 ชำระภายในวันที่ 19 มี.ค.63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001701 : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงนด้วย Excel Macro&Basic VBA รุ่นที่ 1/63   22 เม.ย. 2563 - 24 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 0 / 25  3,500.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 8 เม.ย. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
[hplImageURL] O634002101 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/เอกสาร ด้วย Word อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1/63   23 เม.ย. 2563 - 24 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 2 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 9 เม.ย. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O634403301 : Create Cartoon by Ai รุ่นที่ 1/63   23 เม.ย. 2563 - 24 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 13  2,950.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
105 ชำระภายใน 9 เม.ย. 63 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
[hplImageURL] O633001401 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(เส้นทางสู่มืออาชีพ) รุ่นที่ 1/63   27 เม.ย. 2563 - 29 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 2 / 25  2,950.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 **ขอให้ผู้สนใจลงทะเบียนในระบบสมัคร เพื่อช่วยในการตัดสินใจดำเนินโครงการ โดยจนท.จะติดต่อกลับตามรายละเอียดที่ให้ไว้
ชำระภายใน 15 เม.ย. 63 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
[hplImageURL] O633404101 : การพัฒนา Application บนมือถือด้วย ionic (Basic) รุ่นที่ 1/63   20 พ.ค. 2563 - 22 พ.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 0 / 25  3,750.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายใน 6 พ.ค. 63 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,560.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,375.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001102 : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 2/63   11 มิ.ย. 2563 - 12 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 2 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 28 พ.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คนf
[hplImageURL] O634002202 : การใช้ Word เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2/63   11 มิ.ย. 2563 - 12 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 1 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 28 พ.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001502 : การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วย PivotTable&Pivot Chart ด้วย MS Excel รุ่นที่ 2/63   22 มิ.ย. 2563 - 23 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 8 มิ.ย. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O634003102 : การนำเสนอผลงานในองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 2/63   22 มิ.ย. 2563 - 23 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 1 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 8 มิ.ย. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O634403101 : Adobe Illustrator การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ รุ่นที่ 1/63   22 มิ.ย. 2563 - 23 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 1 / 13  2,950.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
105
[hplImageURL] O634001202 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsofrt Excel รุ่นที่ 2/63   16 ก.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 2 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 2 ก.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O634003602 : Infographic Presentation with PowerPoint รุ่นที่ 2/63   16 ก.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 2 ก.ค.63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001402 : Advanced formulas and Functions รุ่นที่ 2/63   23 ก.ค. 2563 - 24 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 9 ก.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O634403601 : การสื่อสารภาพ Infographic ด้วย Adobe Illustrator รุ่นที่ 1/63   23 ก.ค. 2563 - 24 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 13  2,950.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
105 ชำระภายใน 9 ก.ค. 63 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
[hplImageURL] O634409101 : เทคนิคการแต่งภาพ/วิดีโอ ด้วย Smartphone รุ่นที่ 1/63   20 ส.ค. 2563 - 21 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
9.00 0 / 25  1,900.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101
[hplImageURL] O634001702 : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Excel Macro&Basic VBA รุ่นที่ 2/63   26 ส.ค. 2563 - 28 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  3,500.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
วุฒิบัตรหลังการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯกำหนด)
105 ชำระภายในวันที่ 11 ส.ค.63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
[hplImageURL] O639907101 : ค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุ(ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทันผ่าน SmartPhone&PC) รุ่นที่ 1/63   26 ส.ค. 2563 - 28 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
15.00 0 / 25  3,150.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 20 ส.ค.63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,990.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,835.-บาท/คน
[hplImageURL] O632802302 : การใช้ Google Site ในการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง รุ่นที่ 2/63   27 ส.ค. 2563 - 28 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 13 ส.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O634002102 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน และเอกสารด้วย Word รุ่นที่ 2/63   3 ก.ย. 2563 - 4 ก.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 20 ส.ค.63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
โครงการอบรมในเวลาราชการ (ฟรี)
[hplImageURL] I634202202 : การใช้โปรแกรมระบบจัดการเอกสาร Sharepoint   23 มี.ค. 2563 - 24 มี.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 86 / 52  ฟรี 107 ประกาศรายชื่อ www.cc.psu.ac.th
(ผู้เข้าอบรมต้องมี username บน office 365 สามารถสมัครได้ทาง passport.psu.ac.th)
[hplImageURL] I634202203 : PSU Passport OAuth2   25 มี.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 50 / 52  ฟรี 107 สำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ ของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุกวิทยาเขต
[hplImageURL] C639906903 : เศร้า ท้อ หมดแรง เราเข้าใจ   26 มี.ค. 2563 - 26 มี.ค. 2563
เวลา 13:00 - 15:00 
2.00 89 / 89  ฟรี 102 บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
Group/InHouse Training