Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการ S - อื่นๆ/ม.อ.วิชาการ (ฟรี)
[hplImageURL] S589904102 : ม.อ.วิชาการ : "การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom" รุ่น 1/58 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่   17 ส.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 59 / 52  - 107 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วท.หาดใหญ่ ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าอบรมที่ www.cc.psu.ac.th (สำรองรอการติดต่อหากมีที่นั่ง)
[hplImageURL] S589904105 : กิจกรรมแข่งขันทักษะด้าน IQ 180 (ระดับประถมศึกษา)   17 ส.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 12:00 
0 73 / 100  - 102 นร. โรงเรียนละไม่เกิน 10 คน/ระดับการศึกษา (กรอกสมัครตามใบสมัครพร้อมมีคำรับรองจากผู้บริหาร) เพื่อชิงรางวัล
[hplImageURL] S589904103 : ม.อ.วิชาการ : "การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom" รุ่น 2/58 ณ วิทยาเขตปัตตานี   18 ส.ค. 2558 - 18 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 30 / 40  - ณ ห้อง 14103 อาคาร 14 วิทยาเขตปัตตานี อบรมฟรี สำหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา มัดจำคนละ 500.-บาท รับมัดจำคืนเต็มจำนวนตามเงื่อนไข
[hplImageURL] S589904106 : กิจกรรมแข่งขันทักษะด้าน IQ 180 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)   18 ส.ค. 2558 - 18 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 12:00 
0 79 / 100  - 102 นร. โรงเรียนละไม่เกิน 10 คน/ระดับการศึกษา (กรอกสมัครตามใบสมัครพร้อมมีคำรับรองจากผู้บริหาร) เพื่อชิงรางวัล
[hplImageURL] S589904107 : กิจกรรมแข่งขันทักษะด้าน IQ 180 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)   18 ส.ค. 2558 - 18 ส.ค. 2558
เวลา 13:00 - 16:00 
0 70 / 100  - 102 นร. โรงเรียนละไม่เกิน 10 คน/ระดับการศึกษา (กรอกสมัครตามใบสมัครพร้อมมีคำรับรองจากผู้บริหาร) เพื่อชิงรางวัล
[hplImageURL] S589906901 : การสร้างบทเรียนมัลติมิเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 8   19 ส.ค. 2558 - 19 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
0 31 / 50  - 6 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อบรมฟรี สำหรับ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
[hplImageURL] S589904104 : ม.อ.วิชาการ : "การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom" รุ่น 3/58 ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   20 ส.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 33 / 60  - 6 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อบรมฟรี สำหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา มัดจำคนละ 500.-บาท รับมัดจำคืนเต็มจำนวนตามเงื่อนไข
โครงการ P - Computer Literacy รายบุคคล แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] P584101101 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงสำรวจ รุ่นที่ 1/58   23 ส.ค. 2558 - 30 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 14 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 101 อบรมวันที่ 23, 29, 30 สิงหาคม 2558 ค่าลงทะเบียน (นศ.ม.อ.ป.ตรี 720.-บาท),(นศ.ม.อ.ป.โท,เอก,บุคลากร ม.อ.,นศ.สถาบันอื่น 1,080.-บาท),(บุคคลภายนอก 1,980.-บาท)
[hplImageURL] P584002101 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 1/58   29 ส.ค. 2558 - 30 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 1 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 103 ค่าลงทะเบียน (นศ.ม.อ.ป.ตรี 480.-บาท),(นศ.ม.อ.ป.โท,เอก,บุคลากร ม.อ.,นศ.สถาบันอื่น 720.-บาท),(บุคคลภายนอก 1,320.-บาท)
[hplImageURL] P584003201 : PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 1/58   29 ส.ค. 2558 - 30 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 3 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 105 ค่าลงทะเบียน (นศ.ม.อ.ป.ตรี 480.-บาท),(นศ.ม.อ.ป.โท,เอก,บุคลากร ม.อ.,นศ.สถาบันอื่น 720.-บาท),(บุคคลภายนอก 1,320.-บาท)
[hplImageURL] P584403101 : การสร้างงาน Graphic ด้วยโปรแกรม Illustrator CS6 รุ่นที่ 1/58   5 ก.ย. 2558 - 6 ก.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 5 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 103 ค่าลงทะเบียน (นศ.ม.อ.ป.ตรี 480.-บาท),(นศ.ม.อ.ป.โท,เอก,บุคลากร ม.อ.,นศ.สถาบันอื่น 720.-บาท),(บุคคลภายนอก 1,320.-บาท)
โครงการ O - ลูกค้ารายบุคคล แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] O584001401 : Advanced Formula & Function in Excel รุ่นที่ 1/58   3 ก.ย. 2558 - 4 ก.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 4 / 25  2800 103 ชำระภายใน 13 ส.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O584002203 : ฺฺBasic Word for Smart Office รุ่นที่ 3/58   3 ก.ย. 2558 - 4 ก.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 2 / 25  2500 101 ชำระภายใน 13 ส.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,375.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,250.-บาท/คน
[hplImageURL] O584102102 : Fundamental Statistic Analysis with Excel รุ่นที่ 2/58   9 ก.ย. 2558 - 11 ก.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 0 / 15  3800 106 ชำระภายใน 13 ส.ค.58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,600.-บาท/คน
[hplImageURL] O593401201 : สร้างและจัดการเว็บไซด์องค์กรด้วย Joomla รุ่นที่ 1/59   23 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 0 / 15  2950 106 ชำระภายใน 2 พ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,800.-บาท/คน
[hplImageURL] O594001101 : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 1/59   23 พ.ย. 2558 - 24 พ.ย. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2450 101 ชำระเงินภายใน 2 พ.ย. 58 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คนไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O594002201 : Basic Word for Smart Office รุ่นที่ 1/59   15 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 25  2450 101 ชำระภายใน 24 พ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O593204101 : การเขียนแบบ 2 มิติด้วย Auto CAD รุ่นที่ 1/59   16 ธ.ค. 2558 - 18 ธ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
18 0 / 15  3750 106 ชำระภายใน 2 พ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,580.-บาท/คน
[hplImageURL] O594003301 : สร้างแม่แบบงานนำเสนอด้วย MS PowerPoint Template รุ่นที่ 1/59   17 ธ.ค. 2558 - 17 ธ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 25  1450 101  
[hplImageURL] O594101201 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงทดลอง รุ่นที่ 1/59   17 ธ.ค. 2558 - 18 ธ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 1 / 25  3200 103 ชำระภายใน 27 พ.ย. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,040.-บาท/คน
[hplImageURL] O594003401 : การนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพด้วย MS PowerPoint Presentation Techniques รุ่นที่ 1/59   18 ธ.ค. 2558 - 18 ธ.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 25  1450 101  
โครงการ L - Computer Literacy รายกลุ่ม แบบเก็บค่าลงทะเบียน
โครงการ K - แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[hplImageURL] K584202303 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ดูแลห้องบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   6 ส.ค. 2558 - 7 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 16:00 
12 28 / 30  - ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ และห้องปฎิบัติการคอมฯ ชั้น 3 LRC ผู้ดูแลห้องบริการคอมพิวเตอร์ของคณะ/หน่วยงาน ทุกวิทยาเขต
โครงการ G - บริการเฉพาะรายหน่วยงาน แบบเก็บค่าลงทะเบียน
โครงการ F - บริการชุมชนแบบให้เปล่า (ฟรี)
โครงการ C - พัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
[hplImageURL] C584701306 : ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร : ภาษาจีน   24 ส.ค. 2558 - 18 ก.ย. 2558
เวลา 13:00 - 15:30 
30 32 / 35  - 102 เฉพาะบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น
[hplImageURL] C589906901 : ซ้อมอพยพหนีไฟ   27 ส.ค. 2558 - 27 ส.ค. 2558
เวลา 09:00 - 12:00 
3 0 / 95  - 102 เฉพาะบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น
                    
อัตราค่าสมัคร สำหรับค่าลงทะเบียนที่คิดตามประเภทผู้สมัคร ในโครงการ Computer Literacy เท่านั้น
นศ. ม.อ. ป.ตรี                  40.-บาท/ชม.
นศ.ม.อ. ป.โท เอก/บุคลากร ม.อ./นร. นศ. สถาบันอื่น                  60.-บาท/ชม.
บุคคลภายนอก                  110.-บาท/ชม.