Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการ P - Computer Literacy รายบุคคล แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] P604101201 : การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงทดลอง รุ่นที่ 1/60   15 ต.ค. 2559 - 16 ต.ค. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
9 16 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 105 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน (นศ.ม.อ.ป.ตรี 450 บาท),(นศ.ม.อ.ป.โท,เอก,บุคลากร ม.อ.900 บาท),(นร.นศ. สถาบันอื่น 1,080 บาท),(บุคคลภายนอก 1,350 บาท)
[hplImageURL] P604403101 : การสร้างงาน Graphic ด้วยโปรแกรม Illustrator CS6 รุ่นที่ 1/60   29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
12 13 / 25  คิดตามประเภทผู้สมัคร 105 ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน (นศ.ม.อ.ป.ตรี 600 บาท),(นศ.ม.อ.ป.โท,เอก,บุคลากร ม.อ.1,200 บาท),(นร.นศ. สถาบันอื่น 1,440 บาท),(บุคคลภายนอก 1,800 บาท)
โครงการ G - บริการเฉพาะรายหน่วยงาน แบบเก็บค่าลงทะเบียน
[hplImageURL] G609901201 : การประยุกต์ใช้งาน MS Excel เบื้องต้น (บ. สยามเซมเพอร์เมด จก.)   14 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
6 0 / 50  - 107 รายหน่วยงาน
[hplImageURL] G609901202 : การประยุกต์ใช้สูตรและฟังก์ชันใน MS Excel สำหรับงานธนาคาร (ธนาคารแห่งประเทศไทย)   25 ต.ค. 2559 - 26 ต.ค. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
12 0 / 15  - 105 รายหน่วยงาน
โครงการ F - บริการชุมชนแบบให้เปล่า (ฟรี)
[hplImageURL] F609903140 : คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง : สื่อสารฉับไวภายในภาพเดียว (InfoGraphic) รุ่นที่ 40   7 พ.ย. 2559 - 9 พ.ย. 2559
เวลา 09:00 - 16:00 
18 26 / 52  - 107 นักเรียน ครู สังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1