Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการอบรมนอกเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)
[hplImageURL] P633404101 : การพัฒนา Application บนมือถือด้วย ionic (Basic) รุ่นที่ 1/63 (อบรม 23,24,30 พ.ย.)   23 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 10 / 20  ม.อ. ป.ตรี 900 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 1,800 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,700 บาท 101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634001501 : การทำรายงานสรุปด้วย PivotTable & PivotChart in Excel รุ่นที่ 1/63   30 พ.ย. 2562 - 1 ธ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 5 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 1,800 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,300 บาท 105 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634403401 : การออกแบบ Curriculum Vitae & Resume เพื่อทำให้ชนะใจกรรมการ รุ่นที่ 1/63   14 ธ.ค. 2562 - 14 ธ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 700 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,200 บาท 101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634403501 : เสริมพลังสื่อสาร (PR) เพื่อพัฒนาธุรกิจ รุ่นที่ 1/63   15 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 1 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 1,000 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,500 บาท 101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634001601 : เจาะลึกการนำเสนอ Chart ใน Excel แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1/63   21 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634002201 : Basic Word for Smart Office รุ่นที่ 1/63   21 ธ.ค. 2562 - 21 ธ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 6 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ
บุคลากร ม.อ. 700 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,200 บาท

105 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634002101 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 1/63   22 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 3 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ
บุคลากร ม.อ. 900 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,400 บาท
105 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634402501 : Portfolio Template with Photoshop รุ่นที่ 1/63   18 ม.ค. 2563 - 18 ม.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ
บุคลากร ม.อ. 700 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,200 บาท
101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634501101 : การดูแลและแก้ปัญหา Laptop/Notebook ด้วยตนเอง รุ่นที่ 1/63 (เรียนวันที่ 18,19,25,26 ม.ค.62)   18 ม.ค. 2563 - 26 ม.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
24.00 0 / 15  ม.อ. ป.ตรี 1,200 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 3,000 บาท/ บุคคลทั่วไป 3,600 บาท 106 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P632802101 : การประยุกต์ Google Forms เพื่อการทดสอบและทำแบบสำรวจขั้นสูง รุ่นที่ 1/63   19 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 4 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ
บุคลากร ม.อ. 700 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,200 บาท
101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634402601 : การออกแบบโปสเตอร์ (Photoshop Step by Step) รุ่นที่ 1/63   25 ม.ค. 2563 - 25 ม.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ
บุคลากร ม.อ. 700 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,200 บาท
101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
[hplImageURL] P633001301 : การใช้ Smartphone คุ้มค่าและปลอดภัย รุ่นที่ 1/63   26 ม.ค. 2563 - 26 ม.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ
บุคลากร ม.อ. 700 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,200 บาท
101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)
[hplImageURL] O634001101 : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 1/63   21 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 6 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 7 พ.ย. 62 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O634402301 : Photoshop for Professional (การตัดต่อภาพขั้นสูง) รุ่นที่ 1/63   19 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 2 / 13  2,950.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายใน 4 ธ.ค. 62 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001201 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel รุ่นที่ 1/63   23 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
105 ชำระภายในวันที่ 9 ธ.ค. 62 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O634003101 : การนำเสนอผลงานในองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 1/63   23 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 5 ธ.ค. 62 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001501 : การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วย PivotTable&Pivot Chart ด้วย MS Excel รุ่นที่ 1/63   16 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 1 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 2 ม.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001401 : Advanced formulas and Functions in Excel รุ่นที่ 1/63   13 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 30 ม.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O634002101 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/เอกสาร ด้วย Word อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1/63   13 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 30 ม.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O634403301 : Create Cartoon by Ai รุ่นที่ 1/63   13 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 2 / 13  2,950.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
105 ชำระภายใน 30 ม.ค. 63 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
[hplImageURL] O632802301 : การใช้ Google Site ในการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง รุ่นที่ 1/63   20 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 6 ก.พ. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O634003201 : PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 1/63   20 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 6 ก.พ. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O634501101 : Laptop/NoteBook Care and Maintenance รุ่นที่ 1/63   24 ก.พ. 2563 - 27 ก.พ. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
24.00 0 / 10  5,200.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
106 ชำระภายในวันที่ 10 ก.พ. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 4,940.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001601 : เจาะลึกการนำเสนอ Chart ใน Excel แบบมืออาชีพ (Dynamic Chart) รุ่นที่ 1/63   2 มี.ค. 2563 - 3 มี.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,950.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายใน 17 ก.พ. 63 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
[hplImageURL] O634401301 : Animation with Animate รุ่นที่ 1/63   2 มี.ค. 2563 - 3 มี.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 2 / 13  2,950.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายใน 17 ก.พ. 63 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
[hplImageURL] O639902101 : Computer Kids Camp รุ่นที่ 1/63   16 มี.ค. 2563 - 20 มี.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 0 / 50  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
107 จัดกลุ่มมา 5 คนไม่ต้องอยู่โรงเรียนเดียวกัน เหลือคนละ 2,600.-บาท
[hplImageURL] O634004101 : สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access Basic & Intermadiate รุ่นที่ 1/63   31 มี.ค. 2563 - 3 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
24.00 0 / 25  3,750.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายใน 17 มี.ค. 63 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,560.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,375.-บาท/คน
[hplImageURL] O634003601 : Infographic Presentation with PowerPoint รุ่นที่ 1/63   2 เม.ย. 2563 - 3 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
105 ชำระภายในวันที่ 19 มี.ค.63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001701 : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงนด้วย Excel Macro&Basic VBA รุ่นที่ 1/63   22 เม.ย. 2563 - 24 เม.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  3,500.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 8 เม.ย. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
[hplImageURL] O633404101 : การพัฒนา Application บนมือถือด้วย ionic (Basic) รุ่นที่ 1/63   20 พ.ค. 2563 - 22 พ.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 0 / 25  3,750.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายใน 6 พ.ค. 63 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,560.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,375.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001102 : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 2/63   11 มิ.ย. 2563 - 12 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 28 พ.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คนf
[hplImageURL] O634002202 : การใช้ Word เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2/63   11 มิ.ย. 2563 - 12 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 28 พ.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001502 : การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วย PivotTable&Pivot Chart ด้วย MS Excel รุ่นที่ 2/63   22 มิ.ย. 2563 - 23 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 8 มิ.ย. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O634003102 : การนำเสนอผลงานในองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 2/63   22 มิ.ย. 2563 - 23 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 8 มิ.ย. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001202 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsofrt Excel รุ่นที่ 2/63   16 ก.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 2 ก.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O634003602 : Infographic Presentation with PowerPoint รุ่นที่ 2/63   16 ก.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 2 ก.ค.63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001402 : Advanced formulas and Functions รุ่นที่ 2/63   23 ก.ค. 2563 - 24 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 9 ก.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001702 : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Excel Macro&Basic VBA รุ่นที่ 2/63   26 ส.ค. 2563 - 28 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  3,500.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
วุฒิบัตรหลังการอบรม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯกำหนด)
105 ชำระภายในวันที่ 11 ส.ค.63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 3,325.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 3,150.-บาท/คน
[hplImageURL] O634002102 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน และเอกสารด้วย Word รุ่นที่ 2/63   3 ก.ย. 2563 - 4 ก.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 20 ส.ค.63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
โครงการอบรมในเวลาราชการ (ฟรี)
[hplImageURL] I634202401 : การใช้งานระบบประชุมทางไกล Video Conference (Zoom) รุ่นที่ 1   26 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 12:00 
3.00 25 / 25  ฟรี 105 ประกาศรายชื่อ www.cc.psu.ac.th
บุคลากร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ต้องการใช้งานระบบประชุมทางไกล
[hplImageURL] I634202402 : การใช้งานระบบประชุมทางไกล Video Conference (Zoom) รุ่นที่ 2   26 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
เวลา 13:00 - 16:00 
3.00 24 / 25  ฟรี 105 ประกาศรายชื่อ www.cc.psu.ac.th
บุคลากร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ต้องการใช้งานระบบประชุมทางไกล
[hplImageURL] I634202403 : การใช้งานระบบประชุมทางไกล Video Conference (Zoom) รุ่นที่ 3   27 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 12:00 
3.00 14 / 25  ฟรี 105 ประกาศรายชื่อ www.cc.psu.ac.th
บุคลากร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ต้องการใช้งานระบบประชุมทางไกล
[hplImageURL] I634202404 : การใช้งานระบบประชุมทางไกล Video Conference (Zoom) รุ่นที่ 4   27 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562
เวลา 13:00 - 16:00 
3.00 13 / 25  ฟรี 105 ประกาศรายชื่อ www.cc.psu.ac.th
บุคลากร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ต้องการใช้งานระบบประชุมทางไกล
[hplImageURL] C639906901 : ปรับกรอบความคิด เพื่อชีวิตที่ออกแบบได้   13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562
เวลา 13:00 - 15:30 
2.50 87 / 87  ฟรี 102 บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
[hplImageURL] K634202301 : Cloning and Control PC COMLAB   16 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 22 / 25  ฟรี 101 ผู้ดูแลห้องบริการคอมพิวเตอร์ของคณะ/หน่วยงาน ทุกวิทยาเขต
[hplImageURL] C639906902 : ระบบสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   30 ม.ค. 2563 - 30 ม.ค. 2563
เวลา 13:30 - 14:30 
1.50 87 / 87  ฟรี 102 บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
Group/InHouse Training
[hplImageURL] H634001101 : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น (มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ)   22 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 30  จ้างเหมาทีมวิทยากร ม.ราชภัฏยะลา จ้างเหมาทีมวิทยากร
[hplImageURL] H639901201 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel และ เจาะลึกการนำเสนอ Chart ใน Excel เบื้องต้น (ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์)   25 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 0 / 25  In-House เหมาจ่ายรายกลุ่ม ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
[hplImageURL] G639901202 : เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และ Infographic with PowerPoint (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์)   28 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 102  เหมาจ่ายรายกลุ่ม 102,107,105,103 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
[hplImageURL] G639901203 : เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และ Infographic with PowerPoint (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์)   11 ธ.ค. 2562 - 11 ธ.ค. 2562
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 112  เหมาจ่ายรายกลุ่ม 102,107,105,103 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์