Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการ L - Computer Literacy รายกลุ่ม แบบเก็บค่าลงทะเบียน
โครงการ F - บริการชุมชนแบบให้เปล่า (ฟรี)
[hplImageURL] F589903133 : คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง : สื่อสารฉับไวภายในภาพเดียว (InforGraphic) รุ่นที่ 33   5 พ.ย. 2557 - 7 พ.ย. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
18 0 / 50  - 107 นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฟรีค่าลงทะเบียน
โครงการ D - พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ฟรี)
[hplImageURL] D584003201 : PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 1/58   4 ต.ค. 2557 - 5 ต.ค. 2557
เวลา 09:00 - 16:00 
12 41 / 50  - 107 นศ.จัดกลุ่ม (คณะทรัพย์ฯ) ชำระมัดจำคนละ 300 บาท
[hplImageURL] D584002101 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 1/58   20 ต.ค. 2557 - 21 ต.ค. 2557
เวลา 18:30 - 21:30 
6 38 / 50  - 107 นศ.จัดกลุ่ม (คณะทรัพย์ฯ) ชำระมัดจำคนละ 300 บาท
โครงการ A - ALIST พบ User
                    
อัตราค่าสมัคร สำหรับค่าลงทะเบียนที่คิดตามประเภทผู้สมัคร ในโครงการ Computer Literacy เท่านั้น
นศ. ม.อ. ป.ตรี                  40.-บาท/ชม.
นศ.ม.อ. ป.โท เอก/บุคลากร ม.อ./นร. นศ. สถาบันอื่น                  60.-บาท/ชม.
บุคคลภายนอก                  110.-บาท/ชม.