Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการอบรมนอกเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)
[hplImageURL] L634001502 : การทำรายงานสรุปด้วย PivotTable and PivotChart in Excel (นักศึกษา รายวิชา 310-211)   13 มิ.ย. 2563 - 20 มิ.ย. 2563
เวลา 08:00 - 17:00 
16.00 47 / 47  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เหมาจ่าย) ผ่านระบบออนไลน์
[hplImageURL] P633403101 : การเปิดเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วย LnwShop รุ่นที่ 1/63 (วันที่ 19 เรียน เวลา 09.00-12.00 น.)   18 ก.ค. 2563 - 19 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
9.00 3 / 15  ม.อ. ป.ตรี 450 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ.1,500 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
** กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ **
101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634001102 : Microsoft Excel รุ่นที่ 2/63   18 ก.ค. 2563 - 19 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 46 / 50  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท 107 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634002203 : Microsoft Word รุ่นที่ 3/63   18 ก.ค. 2563 - 18 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 22 / 30  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท 101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634403103 : การสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator รุ่นที่ 3/63   8 ส.ค. 2563 - 9 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 15  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
** กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เท่านั้น **
101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634002202 : Basic Word for Smart Office รุ่นที่ 2/63   22 ส.ค. 2563 - 22 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 1 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 900 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,400 บาท
** กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ **
105 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634004102 : การออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลด้วย Access Level 1 รุ่นที่ 2/63 (อบรมวันที่ 22,23,29,30 สิงหาคม 2563)   22 ส.ค. 2563 - 30 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
18.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 1,200 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ.3,000 บาท/ บุคคลทั่วไป 3,600 บาท
** กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ **
101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634002102 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 2/63   23 ส.ค. 2563 - 23 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 1 / 20  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 900 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,400 บาท
** กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ **
101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634001502 : การทำรายงานสรุปด้วย PivotTable & Pivot Chart in Excel รุ่นที่ 2/63   29 ส.ค. 2563 - 30 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 1,800 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,300 บาท
** กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เท่านั้น **
105 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634402202 : Adobe Photoshop การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2/63   5 ก.ย. 2563 - 6 ก.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 20  ม.อ.ป.ตรี 600 บาท, ม.อ.ป.โท/เอก,บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท, บุคคลภายนอก 2,500 บาท
** กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ **
101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634001103 : เรียนรู้ Excel เพื่อการใช้งานจริง รุ่นที่ 3/63   12 ก.ย. 2563 - 13 ก.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 1,500 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
** กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ **
101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634003202 : การสร้างงานนำเสนออย่างมืออาชีพ PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 2/63   12 ก.ย. 2563 - 13 ก.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 1 / 20  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 1,500 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
** กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ **
105 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)
[hplImageURL] O634401301 : Animation with Animate รุ่นที่ 1/63   22 มิ.ย. 2563 - 23 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 5 / 13  2,950.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 เลื่อนการอบรมมาจากวันที่ 20-21 พ.ค. 63 เป็นวันที่ 22-23 มิ.ย. 63
**ขอให้ผู้สนใจลงทะเบียนในระบบสมัคร เพื่อช่วยในการตัดสินใจดำเนินโครงการ โดยจนท.จะติดต่อกลับตามรายละเอียดที่ให้ไว้
ชำระภายใน 8 มิ.ย. 63 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001202 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsofrt Excel รุ่นที่ 2/63   16 ก.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 11 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 2 ก.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
[hplImageURL] O634409101 : เทคนิคการแต่งภาพ/วิดีโอ ด้วย Smartphone รุ่นที่ 1/63   20 ส.ค. 2563 - 21 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
9.00 0 / 25  1,900.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101
[hplImageURL] O639907101 : ค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุ(ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทันผ่าน SmartPhone&PC) รุ่นที่ 1/63   26 ส.ค. 2563 - 28 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
15.00 0 / 25  3,150.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 20 ส.ค.63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,990.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,835.-บาท/คน
[hplImageURL] O632802302 : การใช้ Google Site ในการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง รุ่นที่ 2/63   27 ส.ค. 2563 - 28 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,450.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 13 ส.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210.-บาท/คน
[hplImageURL] O634002102 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน และเอกสารด้วย Word รุ่นที่ 2/63   3 ก.ย. 2563 - 4 ก.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
101 ชำระภายในวันที่ 20 ส.ค.63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
โครงการอบรมในเวลาราชการ (ฟรี)
[hplImageURL] I634202102 : เรียนรู้ Pivot Table ง่าย ๆ ใน 3 ชั่วโมง (อบรมผ่านระบบออนไลน์)   10 มิ.ย. 2563 - 10 มิ.ย. 2563
เวลา 13:00 - 16:00 
3.00 42 / 36  ฟรี ผ่านระบบออนไลน์ ประกาศรายชื่อและผู้เข้าอบรมต้องเตรียมความพร้อม รายละเอียด www.cc.psu.ac.th
[hplImageURL] I634202103 : Auto lip sync การ์ตูนอย่างง่าย (อบรมผ่านระบบออนไลน์)   18 มิ.ย. 2563 - 18 มิ.ย. 2563
เวลา 13:00 - 16:00 
3.00 23 / 15  ฟรี ผ่านระบบออนไลน์ ประกาศรายชื่อและผู้เข้าอบรมต้องเตรียมความพร้อม รายละเอียด www.cc.psu.ac.th
[hplImageURL] I634202202 : การใช้โปรแกรมระบบจัดการเอกสาร Sharepoint รุ่น 1/63 อบรมผ่านระบบออนไลน์ (เดิม 16-17 ก.ค. เปลี่่ยนเป็น 23-24 มิ.ย.)   23 มิ.ย. 2563 - 24 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 76 / 52  ฟรี ผ่านระบบออนไลน์ ประกาศรายชื่อ www.cc.psu.ac.th
(ผู้เข้าอบรมต้องมี username บน office 365 สามารถสมัครได้ทาง passport.psu.ac.th) และติดตั้งระบบ Zoom
[hplImageURL] I634202204 : การใช้โปรแกรมระบบจัดการเอกสาร Sharepoint รุ่นที่ 2/63 อบรมผ่านระบบออนไลน์ (เดิม 20-21 ก.ค. เปลี่่ยนเป็น 29-30 มิ.ย.)   29 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 65 / 53  ฟรี ผ่านระบบออนไลน์ ประกาศรายชื่อ www.cc.psu.ac.th
(ผู้เข้าอบรมต้องมี username บน office 365 สามารถสมัครได้ทาง passport.psu.ac.th) และติดตั้งระบบ Zoom
[hplImageURL] I634202203 : PSU Passport OAuth2 (เดิม 22 ก.ค. เปลี่ยนเป็น 20 ส.ค.63   20 ส.ค. 2563 - 20 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 49 / 52  ฟรี 107 ประกาศรายชื่อ www.cc.psu.ac.th
สำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ ของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุกวิทยาเขต
Group/InHouse Training