Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการอบรมนอกเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)
[hplImageURL] P634001202 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel รุ่นที่ 2/63 (กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เท่านั้น)   13 มิ.ย. 2563 - 14 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 8 / 15  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท ม.อ. ป.โท/เอก หรือ
บุคลากร ม.อ. 1,800 บาท บุคคลภายนอก 2,300 บาท
101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P633403101 : การเปิดเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วย LnwShop รุ่นที่ 1/63 (วันที่ 21 เรียน เวลา 09.00-12.00 น.และ กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เท่านั้น)   20 มิ.ย. 2563 - 21 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
9.00 3 / 15  ม.อ. ป.ตรี 450 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 1,500 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
101 เลื่อนกำหนดวันมาจากวันที่ 7-8 มีนาคม 2563
- รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634002203 : Microsoft Word รุ่นที่ 3/63   11 ก.ค. 2563 - 11 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 22 / 30  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท 101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634001102 : Microsoft Excel รุ่นที่ 2/63   18 ก.ค. 2563 - 19 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 46 / 50  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท 107 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634403103 : การสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator รุ่นที่ 3/63   8 ส.ค. 2563 - 9 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 15  ม.อ. ป.ตรี 600 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 2,000 บาท/ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634002202 : Basic Word for Smart Office รุ่นที่ 2/63 (กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เท่านั้น)   22 ส.ค. 2563 - 22 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 15  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 700 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,200 บาท 101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
[hplImageURL] P634002102 : เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 2/63 (กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เท่านั้น)   23 ส.ค. 2563 - 23 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 15  ม.อ. ป.ตรี 300 บาท/ ม.อ. ป.โท/เอก หรือ บุคลากร ม.อ. 900 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,400 บาท 101 - รับ "วุฒิบัตร" เมื่อสิ้นสุดการอบรม
- เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตรเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
- ไม่บริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)
[hplImageURL] O634401301 : Animation with Animate รุ่นที่ 1/63   21 พ.ค. 2563 - 22 พ.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 7 / 13  2,950.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 เลื่อนการอบรมมาจากวันที่ 2-3 มี.ค.63
**ขอให้ผู้สนใจลงทะเบียนในระบบสมัคร เพื่อช่วยในการตัดสินใจดำเนินโครงการ โดยจนท.จะติดต่อกลับตามรายละเอียดที่ให้ไว้
ชำระภายใน 7 พ.ค.63 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน
[hplImageURL] O634001202 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsofrt Excel รุ่นที่ 2/63   16 ก.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 9 / 25  2,800.-บาท
ราคานี้รวม
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
เอกสาร สมุดโน๊ต ปากกา
103 ชำระภายในวันที่ 2 ก.ค. 63 หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,660.-บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520.-บาท/คน
โครงการอบรมในเวลาราชการ (ฟรี)
[hplImageURL] I634202202 : การใช้โปรแกรมระบบจัดการเอกสาร Sharepoint รุ่น 1/63 (เดิม 12 - 13 พ.ค. เลื่อนเป็น 16 - 17 ก.ค.63)   16 ก.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 81 / 52  ฟรี 107 ประกาศรายชื่อ www.cc.psu.ac.th
(ผู้เข้าอบรมต้องมี username บน office 365 สามารถสมัครได้ทาง passport.psu.ac.th)
[hplImageURL] I634202204 : การใช้โปรแกรมระบบจัดการเอกสาร Sharepoint รุ่นที่ 2/63 (เดิม 18 - 19 พ.ค. เลื่อนเป็น 20-21 ก.ค.63)   20 ก.ค. 2563 - 21 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 60 / 53  ฟรี 107 สำรองรอการติดต่อคะ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต
(ต้องมี username บน office 365 สามารถสมัครได้ทาง passport.psu.ac.th)
[hplImageURL] I634202203 : PSU Passport OAuth2 (เดิม 20 พ.ค. เลื่อนเป็น 22 ก.ค.63   22 ก.ค. 2563 - 22 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 48 / 52  ฟรี 107 ประกาศรายชื่อ www.cc.psu.ac.th
สำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ ของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุกวิทยาเขต