Skip Navigation Links
รายการหลักสูตรฝึกอบรม


 ทดสอบ
ก่อนอบรม
โครงการวัน/เวลาอบรมจำนวน
ชั่วโมง
จำนวน
ที่นั่ง
ค่าลงทะเบียนห้องหมายเหตุ
โครงการอบรมนอกเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)
[hplImageURL] O673501402 : App Sheet รุ่นที่ 2/67   14 ธ.ค. 2567 - 15 ธ.ค. 2567
เวลา 09:00 - 11:00 
12.00 0 / 30  App Sheet รุ่นที่ 2/67 103
โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)
[hplImageURL] O674001202 : Excel Database รุ่นที่ 2/67(วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้)   25 ก.ค. 2567 - 26 ก.ค. 2567
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 9 / 25  อัตราค่าอบรม 3,200.-บาท
ราคานี้รวม:เอกสาร อาหารว่าง,อาหารกลางวัน *กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สำนักฯ**
101 วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
อัตราค่าอบรม 3,200.-บาท
สมัคร 2 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 3,050.-บาท/คน
สมัคร 5 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 2,900.-บาท/คน
[hplImageURL] O674001901 : การสร้าง Dashboard ด้วย Excel รุ่นที่ 1/67(วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้)   30 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 8 / 25  อัตราค่าอบรม 3,200.-บาท ราคานี้รวม:เอกสาร อาหารว่าง,อาหารกลางวัน *กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สำนักฯ** 101 วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
อัตราค่าอบรม 3,200.-บาท
สมัคร 2 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 3,050.-บาท/คน
สมัคร 5 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 2,900.-บาท/คน
[hplImageURL] O672802401 : เทคนิคการใช้งาน ChatGPT และ Bard เพื่อวางแผนงาน รุ่นที่ 1/67   16 ส.ค. 2567 - 16 ส.ค. 2567
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 25  1,500.-บาท
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
*กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สำนักฯ**
101 อัตราค่าอบรม 1,500.-บาท
สมัคร 2 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 1,425.-บาท/คน
สมัคร 5 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 1,350.-บาท/คน
[hplImageURL] O674408202 : สร้าง Infographic แบบง่าย ๆ สไตล์ Canva รุ่นที่ 2/67   29 ส.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2567
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 25  1,500.-บาท
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
*กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สำนักฯ**
101 อัตราค่าอบรม 1,500.-บาท
สมัคร 2 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 1,425.-บาท/คน
สมัคร 5 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 1,350.-บาท/คน
[hplImageURL] O674002104 : Basic Word for Smart Office รุ่นที่ 4/67 (วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้))   11 ก.ย. 2567 - 12 ก.ย. 2567
เวลา 09:00 - 16:00 
12.00 0 / 25  อัตราค่าอบรม 2,700.-บาท
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
*กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สำนักฯ**
101 วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
อัตราค่าอบรม 2,700.-บาท
สมัคร 2 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 2,570.-บาท/คน
สมัคร 5 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 2,430.-บาท/คน
[hplImageURL] O674002202 : Advanced Word for Smart Office รุ่นที่ 2/67(วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้)   25 ก.ย. 2567 - 26 ก.ย. 2567
เวลา 08:00 - 16:00 
12.00 0 / 30  อัตราค่าอบรม 3,200.-บาท ราคานี้รวม:เอกสาร อาหารว่าง,อาหารกลางวัน *กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สำนักฯ** 103 วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
อัตราค่าอบรม 3,200.-บาท
สมัคร 2 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 3,050.-บาท/คน
สมัคร 5 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 2,900.-บาท/คน
[hplImageURL] O679903301 : พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 1/67   9 ต.ค. 2567 - 10 ต.ค. 2567
เวลา 09:00 - 16:00 
6.00 0 / 25  พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 101
[hplImageURL] O674408301 : Power BI รุ่นที่ 1/67   29 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
เวลา 09:00 - 12:00 
12.00 0 / 25  Power BI รุ่นที่ 1/67 101
[hplImageURL] O674001902 : Dashboard by Excel รุ่นที่ 2/67   13 พ.ย. 2567 - 14 พ.ย. 2567
เวลา 09:00 - 12:00 
12.00 0 / 25  อัตราค่าอบรม 3,200.-บาท ราคานี้รวม:เอกสาร อาหารว่าง,อาหารกลางวัน *กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สำนักฯ** 101 วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
อัตราค่าอบรม 3,200.-บาท
สมัคร 2 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 3,050.-บาท/คน
สมัคร 5 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 2,900.-บาท/คน
[hplImageURL] O674001601 : เจาะลึกการนำเสนอ Chart ใน Excel แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1/67   27 พ.ย. 2567 - 28 พ.ย. 2567
เวลา 09:00 - 12:00 
12.00 0 / 25  อัตราค่าอบรม 3,200.-บาท ราคานี้รวม:เอกสาร อาหารว่าง,อาหารกลางวัน *กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สำนักฯ** 101 วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
อัตราค่าอบรม 3,200.-บาท
สมัคร 2 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 3,050.-บาท/คน
สมัคร 5 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 2,900.-บาท/คน
[hplImageURL] O672802402 : เทคนิคการใช้งาน ChatGPT และ Bard เพื่อวางแผนงาน รุ่นที่ 2/67   17 ธ.ค. 2567 - 18 ธ.ค. 2567
เวลา 09:00 - 16:00 
0.00 0 / 30  1,500.-บาท
อาหารว่าง,อาหารกลางวัน
*กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สำนักฯ**
103 อัตราค่าอบรม 1,500.-บาท
สมัคร 2 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 1,425.-บาท/คน
สมัคร 5 คนขึ้นไปรุ่นเดียวกันเหลือ 1,350.-บาท/คน
โครงการอบรมในเวลาราชการ (ฟรี)
Group/InHouse Training